Spesielt om helsemessige forhold

Hvis den som innkalles er mentalt eller fysisk svekket (f.eks. har svært dårlig hørsel eller syn), og derfor er ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra til retten om det. Hvis man ikke selv er i stand til å melde fra, bør pårørende gjøre det. Du må levere legeerklæring, og domstolen vil deretter ta stilling til om du har lovlig fraværsgrunn.

Fritak i domssognet

Har du flyttet fra domssognet, må du melde fra til domstolen og legge ved bekreftelse fra folkeregisteret. Du vil da bli slettet fra utvalget. Flytting mellom kommunene i domssognet må også meldes til domstolen.

Varig fritak

(§ 74 i domsstolloven.) En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Send søknad på e-post til post@vefsn.kommune.no eller postadresse: Vefsn kommune v/sekretariatet, P.b 560, 8651 Mosjøen.