Varsling om krisehendelse

Kommunedirektør Erlend Eriksen tlf. 905 21 571
Kommunedirektørens stedfortreder, kommunalsjef/ beredskapskapsansvarlig Kristin Hurthi tlf. 404 48 771

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt

Bestemmelsene finnes i sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

Formålet i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier."

Kommunens ansvar

Avhengig av den uønskede hendelsen, er kommunens ansvar

 • Ta hånd om berørte personer og deres pårørende
 • Redningstjeneste, helsetjeneste, psykososialt helseteam
 • Bistå med evakuering og innkvartering (berørte og redningspersonell)
 • Informere om tiltak for egenbeskyttelse
 • Forpleining og forsyningsstøtte - vann, strøm, mat, klær, varme etc.
 • Opprydding og oppretting
 • Vern om miljø og materielle verdier

Nasjonal beredskap

Den nasjonale beredskapen bygger på

 • Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
 • Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
 • Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise.
 • Samvirkeprinsippet: Myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering