Varsling om krisehendelse

Kommunedirektør Erlend Eriksen tlf. 905 21 571
Kommunedirektørens stedfortreder, kommunalsjef Trine Fåkvam tlf. 916 04 792
Beredskapskapsansvarlig Kristin Hurthi tlf. 404 48 771

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt

Bestemmelsene finnes i sivilbeskyttelsesloven med forskrifter.

Formålet i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er "å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av eller skade på helse, miljø og materielle verdier."

Kommunens ansvar

Avhengig av den uønskede hendelsen, er kommunens ansvar

 • Ta hånd om berørte personer og deres pårørende
 • Redningstjeneste, helsetjeneste, psykososialt helseteam
 • Bistå med evakuering og innkvartering (berørte og redningspersonell)
 • Informere om tiltak for egenbeskyttelse
 • Forpleining og forsyningsstøtte - vann, strøm, mat, klær, varme etc.
 • Opprydding og oppretting
 • Vern om miljø og materielle verdier

Nasjonal beredskap

Den nasjonale beredskapen bygger på

 • Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå.
 • Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen.
 • Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise.
 • Samvirkeprinsippet: Myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre med hensyn til forebygging, beredskap og krisehåndtering