§ 1. Hjemmel

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9A-10 og § 9A-11.

§ 2. Formål

Ordensreglementet skal bidra til at arbeids- og læringsmiljøet preges av ro, orden og respekt som fremmer elevenes læring.

§ 3. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for grunnskolene, og for voksenopplæringen så langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvaret for elevene også utenfor skolens område. Dette gjelder i alle typer lokaler der det foregår undervisning, på uteområder og på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg kan den enkelte skole lage utfyllende regler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.

§ 4. Vurdering av elevenes orden og oppførsel

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet, samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 

§ 5. Regler for orden og oppførsel

Elevene har både rettigheter og plikter.

Du har som elev rett til:

At alle behandler deg på en ordentlig måte.

At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred.

Et trygt og godt læringsmiljø der du ikke skal utsettes for krenkelser som mobbing, vold eller trakassering.

At ansatte i skolen griper inn og reagerer mot mobbing eller andre krenkelser.

Du har som elev plikt til:

Å møte presist og være forberedt til opplæringen.

Å holde orden, ha med nødvendig utstyr og overholde frister/ gjøre arbeidet til rett tid.

Å vise alminnelig god oppførsel, herunder:

Være til stede i undervisningen

Behandle medelever, ansatte og andre med respekt

Bidra til et godt læringsmiljø

Rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte

Følge skolens regler for melding av fravær

Å ta godt vare på skolens eiendeler

Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefon, datautstyr og annet digitalt utstyr. Ha forhåndsgodkjenning ved opptak og distribusjon av film, bilde og lyd.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

o Mobbing eller annen krenkende atferd, også via digitale verktøy.

o Å utøve eller true andre med fysisk vold

o Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i 

    skoletiden

o Å bruke tobakk eller snus i skoletiden, også utenfor skolens område

o Å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade

    en selv eller andre

o Juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeidet f.eks. ved

    eksamen og prøver

 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, der den enkelte elev skal kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet, jf. opplæringsloven § 9 A-3.

Hver skole skal ha en egen handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing.

 

§ 6. Sanksjoner ved brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:

Muntlig irettesettelse/ tilsnakk av en voksen

Anmerkning

Samtale med lærer og skolens ledelse

Muntlig melding til foreldre/foresatte

Skriftlig melding til foreldre/foresatte

Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske etc). Dette kan også utføres før eller etter ordinær skoletid.

Møte med foreldre, lærer og skolens ledelse

Friminutt til andre tider enn medelever

Skjerming fra andre elever for en kortere periode

Bli tett fulgt av en voksenperson i friminutt

Gjenstander som forstyrrer undervisningen, for eksempel telefoner, kan inndras for resten av skoledagen.

Andre og strengere sanksjoner som kan anvendes er:

Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av skoledagen

Bortvisning fra undervisningen for inntil tre dager (gjelder elever på ungdomstrinnet)

Midlertidig eller permanent gruppe/ klassebytte (vedtak fattes av rektor)

Midlertidig eller permanent skolebytte (vedtak fattes av kommunalsjef)

Fysisk refsing eller kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§ 7. Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 8. Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Foreldre/foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000,-

§ 9. Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Avgjørelsen skal begrunnes. De mest alvorlige sanksjonene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak.

Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.