• Kommunen har plikt til å tilby leksehjelp. Med leksehjelp menes hjelp til lekser i tradisjonell forstand og hjelp til skolearbeid for øvrig. Leksehjelpen er ikke en del av grunnskoleopplæringa, men den skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.

  • Det totale omfanget av leksehjelp i grunnskolen skal til sammen være minimum 8 timer hver uke. Ved Granmoen skole gis tilbud om leksehjelp på fjerde- til og med sjuende trinn. Leksehjelpen er gratis og den er for alle elever på aktuelle trinn.

  • Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekravene for undervisningspersonale, gjelder ikke for leksehjelpen. Leksehjelpen blir i hovedsak utført av barne og ungdomsarbeidere/assistenter. Bemanninga er 1 voksen pr. trinn. Det blir i utgangspunktet ikke satt inn ekstra ressurser for barn med spesielle behov.

  • Det er frivillig å delta på leksehjelpen. Elev og foreldre/foresatte må sammen bli enige om eleven skal delta. Det er viktig at eleven er motivert for å gjøre leksene på skolen.

  • Skolen tar ikke over ansvaret for leksene – det er fortsatt foreldre/foresatte som har hovedansvaret for å følge opp heimearbeidet. Vær oppmerksom på at elevene ikke blir hørt i leseleksa på skolen. Selv om vi tilbyr leksehjelp, vil det bli gitt lekser til flere dager i uken.

  • Leksehjelp skal legges utenom obligatorisk skoletid. Ved Granmoen skole søker vi å få lagt tiltaket til siste time i skoledagen for skolen for øvrig (Fra klokken 13.15). Elever som ikke deltar på leksehjelp, vil få tilbud om fysisk aktivitet/ fri aktivitet ute - med tilsyn - fram til ordinær skoledag er slutt kl 14.00. Dersom foresatte avtaler med kontaktlærer, kan elev alternativt gå heim/ bli hentet kl. 13.00 på dager med leksehjelp.