Fysioterapitjenesten i Vefsn kommune

Tjenesten er organisert med fysioterapeuter som er ansatt i den kommunale helsetjenesten (rehabiliteringstjenesten) og fysioterapeuter med driftstilskuddsavtale med kommunen. Alle fysioterapeuter er viktige aktører for å sikre tilstrekkelig omfang og kvalitet på det kommunale rehabiliteringsarbeidet.

Fysioterapi omfatter

Undersøkende, behandlende, rehabiliterende og forebyggende tiltak, herunder veiledning. Behandling hos fysioterapeut inkluderer tiltak som har til hensikt å optimalisere funksjon, begrense et funksjonstap, eller lindre smerter og symptomer. Fysioterapeuten skal samarbeide med pasientens fastlege og andre relevante tjenesteytere ved behov.

Hva koster tjenesten

Brukere av tjenesten må betale egenandel opp til frikortgrensen når man er 18 år eller eldre.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har sine lokaliteter i 1.etg. ved Vefsn sykehjem.
Tjenestene forsøkes tilbudt der det kan gi best mulig effekt for pasienten. Tjenestetilbudet utøves i dagliglivets arenaer som hjemmet, barnehage, skole, eller dagtilbud hvis det er det som er mest hensiktsmessig, men ofte utøves tjenesten i lokalene til Rehabiliteringstjenesten. Tjenesten utøves både til barn og voksne. Tjenesten tilbyr terapiridning for barn. Terapiridning er behandling på hesteryggen - hestens bevegelser danner grunnlaget for denne behandlingsformen. 

Tjenestetilbudet organiseres både som individuell behandling/oppfølging og i gruppetilbud. I dag har tjenesten gruppetilbud som MS-gruppe, KOLS- gruppe, balansegruppe og parkinsongruppe.

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringstjenesten
Vefsnvegen 27, 8661 Mosjøen
Tlf: 75 10 16 00 (Telefontid: 08:00- 11:00)

Fysioterapeuter med driftstilskudd – en del av det kommunale fysioterapitilbudet

Vefsn kommune har pr. idag 11 fysioterapeuter med driftstilskudd. Disse er fordelt på tre ulike virksomheter, Vefsn fysikalske institutt, Tøndels fysikalske institutt og Frisk 3.

Fysioterapeutene med driftstilskudd skal i likhet med de kommunalt ansatte drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov og forskrift, oppdatert kunnskap og nasjonale retningslinjer, samt lokale føringer og planer for helse – og omsorgstjenester.

Fysioterapeutene skal også gi tilbud om behandling i hjemmet til hjemmeboende pasienter som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke kan møte i fysioterapeutenes lokaler eller når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp.

Kontakt informasjon:

Tøndels Fysikalske Institutt
Ibsens gate 13, 8657 Mosjøen
Telefon: 75 17 07 55
E-post: post@tondels.no
Hjemmeside: https://tondels.no/

Frisk 3
Chr. Qualesgate 19, 8656 Mosjøen
Telefon: 75 11 35 55
E-post: post@frisk3.no
Hjemmeside: https://frisk3.no/

Vefsn Fysikalske Institutt
C.M. Havigsgate 45, 8665 Mosjøen
Tlf: 45 23 11 86
E-post: post@vfys.no