Økonomiavdeling

Økonomiavdeling
Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 10 01
Epost: post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34
Postsadresse: Postboks 560, 8651 Mosjøen
Leder: Øknomomisjef Asle Gammelli Tlf  75 10 11 61

Innkjøp
Innkjøpsleder Ewa Rosting Enge, tlf 75 10 11 68 - 908 42 490

Kemnerkontoret
Kemneren i Vefsn: Svein Rølvåg Jenssen. 75 10 11 72
Spørsmål vedr. skatt og arbeidsgiveravgift rettes til til Kemnerkontoret

IKT-avdeling
Ikt-leder Frank Færø, 75 10 11 10 - 48112725

 

 

Personalavdelingen

Telefon: 75 10 10 00
Telefax: 75 10 10 01

Epost: post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Leder: Personalsjef

Avdelingens tjeneste- og arbeidsområder:
Avdelingen skal som aktiv støttespiller til den samlede ledelsen bidra til at kommunen har en systematisk og fremtidsrettet personalutvikling og lønns- og personaladministrasjon. Videre skal avdelingen sikre at personalet blir ivaretatt i hht. lov, avtaleverk og retningslinjer. I avdelingens ansvars- og arbeidsområde inngår bl.a.;

 • Overordnet personal- og arbeidsgiverpolitikk
 • Lønnspolitikk
 • Rådgivning og veiledning i personalrelatert lov- og avtaleverk
 • Lønnskjøring for ca 1600 arbeidstakere fordelt på 1000 årsverk
 • Forsikringsordninger - personal
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger
 • Organisasjons- og virksomhetsutvikling
 • Kvalitetsarbeid/-utvikling
 • Oppfølging IA-avtalen; sykefravær, attføring og omplassering
 • Brukerundersøkelser
 • Ansettelser/rekruttering
 • Administrering av lærlingeordningen
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten
 • Deltakelse i prosjekter og prosesser
 • System- og adm.ansvar elektronisk kjørebok

Om oss

Personalsjef

Tlf. 75 10 11 80 /

 • Veiledning i fht. rutiner, lov- og avtaleverk
  • personalledelse/arbeidsrett/arbeidsmiljø/ansettelser
  • Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen
 • Arbeidsgiver strategi
  • kompetansutvikling og rekruttering
  • organisasjonsutvikling/omstilling
  • personalpolitisk plan
  • lønnspolitisk plan
 • Forhandlinger og drøftinger
 • Samarbeidsforum
 • Administrasjonsutvalget
 • Budsjettarbeid innenfor eget ansvarsområde
 • Delta i Strategisk ledelse, Stor ledergruppe og i politiske møter/utvalg
 • KF-infoserie
Fagleder lønn Vera Stenhaug

Tlf. 75 10 11 81 (08:00-13:30)

 • Fagansvarlig lønn
 • Systemansvar lønn og kobling med Ressursstyring
 • Veiledning i fht. rutiner, lov- og avtaleverk
  • lønn, tariff, arbeidstid
 • Lønnsansiennitet
 • Stillingshjemler
 • KLP/Staten pensjonskasse
 • Bistand lønnsforhandlinger
 

Rådgiver lønn Ronny Dorp

Tlf. 75 10 11 82 (08:00-13:30)

 • Kommunens lønnssystem og kobling med Ressursstyring
  • lønnsdata, arbeidstid, tariff
 • Lønnsansiennitet
 • Fraværsstatistikk
 • Stillingshjemler/Ansettelser
 • Skademelding
 • Personforsikring
 • Koordinering lærlingeordningen
 • Veiledning i fht. rutiner, lov og avtaleverk
 

Konsulent lønn Ragnhild Bjørhusdal

Tlf. 75 10 11 83 (08:00-13:30) / 75 10 11 67 

 • Registrering lønnsdata

 

 

Fagleder Leif Morten Aas

Tlf. 75 10 11 85 / 958 40140

 • Veiledning i fht. rutiner, lov- og avtaleverk
  • personalledelse / arbeidsrett / arbeidsmiljø / ansettelser
  • Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen
 • Internkontroll (Kvalitetssikring / HMS)
 • System- og opplæringsansvar i fht. COMPILO og ECO-Online (stoffkartotek)
 • Kontaktperson for verneombud og BHT
 • Sekretær for AMU
 • Brukerundersøkelser
 • Kommunekonsulent i fht. Miljøfyrtårn
 • Informasjonssikkerhet
 • Bistand lønnsforhandlinger
 • Bistand og kontroll ved ansettelser
 • Systembruker VISAMA Enterprise og Expense
 • Elektronisk kjørebok
 • E-admin Eurocard

Rådgiver personal Anita Nordås

Tlf. 75 10 11 84

 • Veiledning i fht. rutiner, lov- og avtaleverk
  • personalledelse / arbeidsrett / arbeidsmiljø / ansettelser
  • Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen 
 • Omstilling, IA, AKAN
 • Bistand og kontroll ved ansettelser
 • KLP/Statens pensjonskasse
 • Bistand lønnsforhandlinger
 • Lønnsansiennitet

Rådgiver oppvekst

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 10 01

Epost post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Har nært samarbeid med kommunalsjef for oppvekst og lederne ved oppvekstsentrene.

Rådgiver

Tlf 75 10 12 02

Hovedoppgaver:

 • oppgaver knyttet til både kommunens egne barnehager og de private
 • kvalitetsutvikling, veiledning og tilsyn i kommunale og private barnehager
 • koordinering av opptak til barnehageplasser
 • Beregning av tilskudd til private barnehager
 • kontakt/samarbeid med fylkesmannen
 • saksforberedelse for politiske organer
 • andre forvaltningsmessige oppgaver innenfor oppvekstavdeling på vegne av kommunalsjef for oppvekst

 

Juridisk fagstab

Telefon:  75 10 10 00
Telefax:  75 10 10 01

Epost post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Kommuneadvokat Nicolai Heilemann tlf 75 10 11 14
Advokat Tom Plünnecke, tlf 75 11 11 13
Eiendomskonsulent Janne Båtstrand tlf 75 10 11 18

Hovedoppgaver:

 • Bistå strategisk ledelse i juridiske spørsmål med råd, veiledning og saksbehandling.
 • Representere Vefsn kommune i tingrett og fylkesnemnd
 • Intern opplæring av ansatte i Vefsn kommune.
 • Bidra til kvalitetssikring av kommunal saksbehandling på generelt nivå og i enkeltsaker.
 • Forsikring
 • Salg av boligtomter
 • Salg av næringsarealer 

Politisk sekretariat

Formannskapssekretær Rigmor J. LeknesRigmor Leknes
Tlf: 75 10 10 12 -  Mobil:  481 54 245

Utvalgssekretær Eva Daabach
Tlf. 75 10 10 13

Epost: post@vefsn.kommune.no
Postadresse: Postboks 560, 8651 Mosjøen
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34

Formannskapssekretæren er administrasjonens støtteapparat i forhold til det politiske miljøet.

Ansvar for tilrettelegging og støtte for det politiske system.

Ansvar for avvikling av valg i Vefsn kommune.

Linker:
Faglig forum for formannskapssekretærer 

Rådgiver SLT

Telefax:  75 10 10 01Harald Fåkvam
Telefax:  75 10 10 01

Epost post@vefsn.kommune.no

Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Rådgiver SLT Harald Fåkvam tlf 994 08 108 / 75 10 10 19
 
Les om SLT (samordning av lokale kriminalitetsforbyggende tiltak) på  http://www.krad.no/slt 

Hovedoppgaver:

 • Legge til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom ulike aktører innenfor forebyggingsfeltet
 • Initiere og videreutvikle samarbeidsfora med tanke på informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak på tvers av forvaltningsnivå og enheter
 • Være pådriver for utviklingsarbeid
 • Gi råd og ha gode kunnskaper når det gjelder lokale forhold når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår
 • Ha et særlig ansvar for at kommunen gir barn og unge mulighet til medvirkning i kommunale beslutningsprosesser

Tjenestekontoret