Forskrift for bruk av kommunevåpenet

1. DEFINISJON

Vefsn kommunes våpen, fastsatt ved kongelig resolusjon den 25 mars 1960 og ved kronprinsregentens resolusjon av 13.09.74 er:

En sølv/ hvit hane på sort bunn med rødt nebb, kam, hakeskjegg og føtter. Øye og hode er markert med sort strek.

Dersom våpnet utføres i sort/ hvit skal dyret med sin væpning framstå i hvitt på sort bunn.

Flagg sort, kvadratisk form med en hvit hane med rødt nebb, kam, hakeskjegg og føtter.

Til dekorativ bruk kan våpnet utformes og brukes som vimpel eller hengende banner.

Våpnet omfatter enhver heraldisk form.

2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK

Som hovedregel kan våpnet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.

Bruk av våpnet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Våpnet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpnet.

3. BRUK AV VÅPENSKJOLD

Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger.

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander.-

Våpenskjoldet kan etter nærmere bestemmelser brukes til jakkemerke m.v.

Ved spesielle behov for kommunal profilering, jubileer, landsdekkende stevner og lignende kan våpnet brukes etter nærmere godkjenning.

4. BRUK AV KOMMUNEFLAGG

Flagget kan heises når kommunestyret har møte og ellers etter nærmere bestemmelse.

5. BRUK AV VÅPNET I FANER, VIMPLER M.V.

Våpnet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform til bruk som dekorasjon ved kommunale tilstelninger.

Til dekorativ bruk kan flagget brukes som hengende banner.

6. BRUK AV VÅPEN I STEMPEL OG SEGL

Våpnet kan brukes uten skjoldinnfatning med etatens eller institusjonens navn i en inskribering langs kanten.

Segl kan framstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter.

7. VÅPENETS UTFORMING OG UTFØRELSE

Våpnet kan gjengis i alle typer teknikker for eksempel i plastiske flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.

Enhver utføring av våpnet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige former og proposisjoner.

8. TILLATELSE TIL BRUK

Tillatelse til bruk ut over hva som direkte er fastsatt i denne forskriften kan gis av en nemnd på tre medlemmer, bestående av ordfører, administrasjonssjef og en tjenestemann oppnevnt av formannskapet.

Nemnden grunngir ikke sitt standpunkt, men avgjørelser kan innklages til formannskapet som treffer endelig avgjørelse.

9. UHJEMLET BRUK

Uhjemlet bruk, det vil si bruk i strid med denne forskriften eller uten godkjennelse kan rammes av Straffelovens § 328.

10. GODKJENNING AV FORSKRIFTER

Denne forskriften er godkjent av Vefsn kommunestyre den 15.05.91, sak 34/91 og gjelder fra vedtaksdato.