Hvem er vi

Tjenestekontoret er koordinerende enhet og forvalter kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, sosionom, fysioterapeut, økonomikonsulent og merkantil.

Konsulenter:
Kristin Nicolaisen
Kristin Pedersen
Marita Eggen
Anne Lise Laumann
Siv Johanne Berg
Therese Mathisen


Økonomi:
Lise Vinje

Kontor:
Anne Catrine Solem

Tjenestekontorets oppgaver

 • svare innbyggerne på spørsmål, gi veiledning og ta imot søknader på helse og omsorgstjenester.
 • sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester
 • sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • koordinere tjenestetilbudet for de som trenger ulike tjenester
 • tilrettelegge for brukermedvirkning både på individnivå og systemnivå
 • styrke samhandlingen mellom brukere og tjenesteytere og eventuelt pårørende

Tjenestekontoret behandler søknader om

 • helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie
 • praktisk bistand (hjemmehjelp), praktisk bistand og opplæring
 • opphold i institusjon, herunder kortidsopphold, rehabiliteringsopphold, dagplass og langtidsopphold sykehjem 
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • omsorgsstønad
 • avlastning
 • dagsenter
 • dagtilbud
 • støttekontakt og tur/treningskompis
 • ledsagerbevis
 • trygghetsalarm
 • individuell plan og koordinator
 • omsorgsbolig
 • parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • transporttjeneste for funksjonshemmede
 • matombringing

Kontaktinformasjon

Telefon 913 50 088
E-post post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse Rådhuset, Skjervgata 34, 8657 Mosjøen

Telefontid: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

Avdelingsleder: Veronica Pettersen telefon 414 48 111