Kommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer. Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging

Den kommunale planleggingen omfatter både hvordan Vefsn skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven. De mest sentrale planene for Vefsn kommune er kommuneplanens arealdel og kommuneplanens langsiktige strategidel. 

Mange av våre kunder tar kontakt med oss med spørsmål om planer som er vedtatt eller planer som er under behandling. Ved å gjøre planene tilgjengelig på nett håper vi å øke tilgjengeligheten til våre brukere. 
 

Privat planlegging og gebyr

For private planer skal alltid planinitiativskjema utfylles før oppstartsmøte avholdes. Etter at godkjent planinitiativ foreligger vil kommunen innkalle til oppstartsmøte.

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplan 2024-2027 og budsjett 2024

Kommunestyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2024-2027

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 (innstilling til kommunestyrets behandling 13. desember)

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 (Kommunedirektørens presentasjon i kommunestyret 8. november)

Formannskapets innstilling - Budsjett og økonomiplan 2024-2027 (innstilling i Formannskapet 28.11.23)

Prisbok betalingssatser 2024 - (innstilling til kommunestyret 13. desember)

Kommunebarometeret 2023

Nøkkeltall og statistikk - kostra

Samlet oversikt over spørsmål og svar (oppdatert 28/11-23)

 

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Last ned økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument. Planen skal være en retningsgiver for Vefsn kommune i årene fremover.

Last ned kommuneplanens sammfunnsdel (pdf)


Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel med delplaner skal danne grunnlag for framtidig arealbruk i kommunen. Den skal legges til grunn ved videre regulering og utbygging.
Oversikt over gjeldende arealplaner finnes på arealplaner.no og i kommunekart.

Til kommuneplanens arealdel på arealplaner.no

Handlingsplaner for tjenesteområdene

Handlingsplan oppvekst

Last ned handlingsplan for oppvekst 2017-2021 (pdf)
 

Handlingsplan samfunnsutvikling

Last ned handlingsplan for samfunnsutvikling 2017-2021 (pdf)


Handlingsplan omsorg

Last ned handlingsplan for omsorg 2017-2021 (pdf)

Fag og temaplaner

Strategisk næringsplan

Last ned strategisk næringsplan del 1 2021-2024 (pdf)


Strategisk næringsplan del 2 - Naturbruksplan

Last ned strategisk næringsplan del 2 Naturbruksplan 2022-2026 (pdf)


Levekårsplan 

Last ned levekårsplan 2018-2022 (pdf)


Boligpolitisk plan

Last ned boligpolitisk plan 2021-2025 (pdf)


Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Last ned plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021 (pdf)


Plan for e-helse og velferdsteknologi

Last ned plan for e-helse og velferdsteknologi 2023 - 2027 (pdf)


Strategiplan for økt pårørendestøtte

Last ned strategiplan for økt pårørendestøtte 2024 - 2028 (pdf)


Demensplan

Last ned demensplan 2023 - 2027 (pdf)

 

Rusmiddelpilitisk handlingsplan

Last ned rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 (pdf)


Utviklingsplan for legetjenesten

Last ned utviklingsplan for legetjenesten 2020-2030 (pdf)


Plan for habilitering- og rehabilitering

Last ned plan for habilitering og rehabilitering 2018-2022 (pdf)


Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner

Last ned interkommunal plan mot vold i nære relasjoner 2019-2023 (pdf)


Temaplan vannforsyning

​Last ned temaplan vannforsyning 2022-2032 (pdf)


Temaplan vannmiljø

Last ned temaplan vannmiljø 2022-2032 (pdf)


Hovedplan veg

Last ned hovedplan veg 2018-2025 (pdf)


Trafikksikkerhetsplan

Last ned trafikksikkerhetsplan 2022-2025 (pdf)