Min eiendom, kart og planinnsyn - Vefsn KommuneKommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer. Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging

Den kommunale planleggingen omfatter både hvordan Vefsn skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven. De mest sentrale planene for Vefsn kommune er kommuneplanens arealdel og kommuneplanens langsiktige strategidel. 

Mange av våre kunder tar kontakt med oss med spørsmål om planer som er vedtatt eller planer som er under behandling. Ved å gjøre planene tilgjengelig på nett håper vi å øke tilgjengeligheten til våre brukere. 

Privat planlegging og gebyr
For private planer skal alltid planinitiativskjema utfylles før oppstartsmøte avholdes. Etter at godkjent planinitiativ foreligger vil kommunen innkalle til oppstartsmøte.

 

Kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett

Kommuneplanens samfunnsdel (2017-2029)
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument. Planen skal være en retningsgiver for Vefsn kommune i årene fremover.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel med delplaner skal danne grunnlag for framtidig arealbruk i kommunen. Den skal legges til grunn ved videre regulering og utbygging.
Oversikt over gjeldende arealplaner finnes i planinnsyn og i digitalt planarkiv eller de kan sees i kommunekart.

Økonomiplan (2021-2024) og budsjett 2021
Kommunene skal utarbeide fireårige økonomiplaner og årlige budsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og utgifter.

Handlingsplaner for tjenesteområdene

Fag og temaplaner

Strategisk næringsplan (2021-2024)

Levekårsplan (2018-2022)

Boligpolitisk plan (2021-2025)

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018-2021)

Rusmiddelpilitisk handlingsplan (2020-2024)

Utviklingsplan for legetjenesten (2020-2030)

Plan for habilitering- og rehabilitering (2018-2022)

Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner (2019-2023)q

Hovedplan Vannforsyning (2011-2021)

Hovedplan Veg  (2018-2025)

Hovedplan Avløp 2010-2020) (er under revisjon)

Trafikksikkerhetsplan (2016-2019) (er under revisjon)