Camilla Angermo

 

Jeg heter Camilla Angermo.

Jeg jobber som fagveileder i spes.ped ved skolen og har ansvar for elever med spesielle behov. Jeg veileder lærere på det spesialpedagogiske feltet, og har også ansvar for spesialpedagogiske søknader. Det innkalles også til ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter.

Jeg følger opp elever gjennom matematikkurs/ lesekurs og språkverksted. 

Vi har satt av tid til kurs til å lære å bruke pedagogisk programvare, som LingDys og LingRight (rettskrivingsprogram),LingSpeak og Smartbok. Det kommer tilbud til heimen for elever som har fått denne programvaren,om å delta på dette kurset utover høsten. Foreldre til disse elevene er også velkommen til å få opplæring samtidig.

Jeg kan teste elever i forhold til lese- og skrivevansker, mattevansker samt andre vansker, og i samråd med foreldre og lærere eventuelt melde opp videre til andre instanser. I første omgang til ppt som er første-linjetjenesten.

 Det vil bli satt av en kontaktdag i måneden med PPT.

Kontaktdager for vår 2019:

  • 8.januar
  • 5.februar
  • 12.mars
  • 9.april
  • 14.mai
  • 4.juni

Jeg er tilgjengelig på kontoret onsdager kl. 08.10-15.00.
Ellers kan jeg nås på e-post eller telefon.

Fagveileder kan kontaktes direkte av elever og foreldre, eller via kontaktlærer, rektor eller inspektør.

Skolens telefonnummer er: 75101230
Direktenummer til fagveileder er 75101239 
Min epost: camilla.angermo@vefsn.kommune.no

I skolens spesialpedagogiske team er disse med: Marion Lorentzen, Eva Mortensen, Trine S.Kristensen og Camilla Angermo. I tillegg er Karina Fagerbakk vikar i S-temaet frem til sommerferien.

Statped
Elevsiden.no
Atferdssenteret 
Spesial-pedagogikk

Informasjon om PPT for Vefsn-regionen
Informasjon om retten til spesialpedagogisk hjelp.