Påkjørsler av vilt og tamme dyr (sau, rein, mm.)

Ved viltulykke, ring politiet på tlf 02 800

Politiet formidler beskjeden til ettersøkspersonell/dyreeier som foretar ettersøk og eventuelt avlivning av skadet dyr.

 

Tamme dyr

Døde dyr langs fylkesvei eller riksvei skal fjernes av Statens vegvesen  tlf 175.  Alle observasjoner av dødt vilt skal meldes Vefsn kommune for registrering.

Vefsn kommune har ikke ansvar for skadde tamme dyr, og kan ikke rykke ut for å avlive disse.   Etter Dyrevelferdsloven har alle som påtreffer dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst plikt til å hjelpe.  Eier eller politi skal kontaktes.  Mattilsynet kan også kontaktes tlf 22 77 86 79 (dagtid) eller 22 40 00 00.  Dyr som åpenbart ikke vil overleve kan avlives på stedet.

Skuddpremie

Skuddpremieordningen er grunngitt med at kommunen ønsker å stimulere til jakt på noen arter (mink, rødrev, kråke, ravn og mårhund) som på grunn av menneskelig aktivitet i vårt samfunn, kan få et kunstig høyt nivå. Blir det for mye av de artene som er nevnt, vil andre arter som feks. skogsfugl og rype og hare beskattes urimelig hardt.

Skjema for skuddpremie må fylles ut og leveres på brannstasjonen sammen med klør eller forlabb. Skjemaet finner du her.

Jakt

Mer informasjon kommer.

Jegerprøven

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk.

is?c868pVnMHDh98U_nxZKzLwmHqKPVn2Q3KWfGRP0cUio 

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Vefsn jeger og fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs. Påmelding via sine sider

Etter endt jegerprøvekurs arrangerer Vefsn kommune  jegerprøveeksamen.

Les mer om jegerprøven på jegerprøve og opplæringsjakt

Informasjom om elektronisk eksamen finner du på jegerprøveeksamen

Hjorteviltforvaltning

Målsetting kommunal elgforvaltning 2018-2021.

Kommunen er en  viktig aktør i forvaltningen av elg og rådyr. Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdier knyttet til hjortevilt, for eksempel  biologisk mangfold, trafikkproblemer og andre skader/ulemper. I tillegg har kommunene både ansvar og utfordringer knyttet til jaktrettshavernes rettigheter og rettssikkerhet.

Kommunen fastsetter minsteareal, godkjenner vald og tildeler fellingskvoter. Kommunen skal også godkjenne bestandsplanområder og bestandsplaner i henhold til vedtatt målsetting. Det er viktig at bestandsplaner gjenspeiler målsettingene for bestandsutviklingen som kommunen selv har satt.

hjorteviltforvaltningen er delt opp i mange ledd og har hjemmel  i viltloven.

Viltfondet

Kommunalt viltfond kan brukes til:

  1. Tiltak for å fremme viltforvaltningen, kunnskapen om viltet og jaktorganisering
  2. Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Les forskriften på lovdata.no

Eksempler på hva fondet kan brukes til:

  • Gjerdemateriell for inngjerding av rundballer
  • Andre tiltak som kan forebygge skader
  • Kursavgift til jaktlag dersom man ønsker å få faglig oppdatering

Eksempel på hva Viltfondet ikke kan brukes til:

  • Erstatning ved skader voldt av hjortevilt

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Vi har ikke søknadsskjema, men søknad i form av  e-post eller brev sendes til:


Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen

post@vefsn.kommune.no

eDialog (innlogging via ID-porten)

Sportsfiske

Kommunestyret i Vefsn har fastsatt grensen mellom elv og sjø for elvene Fusta, Drevja, Vefsna og Halsan/Hestdalselva, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 31. Grensen har betydning for fiskereglene etter laks og sjøørret.   Grense mellom elv og sjø

Rovviltforvaltning

Vefsn kommune har ingen rolle i rovviltforvaltningen. Informasjon om tilskudds- og erstatningsordninger kan du finne på Miljødirektoratets sider. Mer informasjon om rovviltforvaltningen i Nordland finner du på Fylkesmannen i Nordland sine sider. 

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men det kan søkes om dispensasjon i henhold til lov/forskrift

Du kan søke elektronisk og på papir. Dersom søknaden krever legeerklæring finner du skjema her. 

NB! Søknaden må vedlegges kart med inntegnet trasé for kjøring. Dette kan for eksempel gjøres på kommunekart