Finansiering

​Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mange ulike finansieringsordninger rettet mot landbruket, både til tradisjonell næring og tilleggsnæring.
Oversikt over finansieringsordningene til landbruk på Innovasjon Norge.

Kommunen skal avgi innstilling til en søknad om BU-midler. Kommunen skal også bistå den enkelte søker ved utarbeidelsen. Trenger du hjelp til noe av dette kontakt landbrukskontoret.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles kontinuerlig. Søknader om investeringstilskudd til tradisjonell landbruksproduksjon bør foreligge Innovasjon tidlig på året (januar/februar) da det er stor etterspørsel om disse midlene.

Tilskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Tilskuddskalender 2024

Tilskuddsordninger og søknadsfrister
Etterregistrering produksjonstilskudd 2023
10. januar
Tilskudd til tiltak i beiteområder
1. mars
Spesielle miljøtilskudd i jordbruket(SMIL) 1. mars
Vefsn landbruksfond 1. mars
Produksjonstilskudd del 1
15. mars
Regiona​le miljøtilskudd
15. oktober
Produksjonstilskudd del 2
15. oktober
 

Tilskuddsordninger uten frist, åpen for søknader hele året:

 • Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv.
   

Vefsn landbruksfond

Retningslinjer

Last ned retningslinjer for Vefsn landbruksfond (pdf)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. 

Søknadskjema

Last ned skjema for å søke om etableringstilskudd (pdf)
Last ned skjema for generell søknad (pdf)

Søknad leveres til kommunens postmottak.

Ny gårdbruker/skogbruker

Som ny gårdbruker finnes det mange ordninger man må få oversikt over. Landbruksavdelinga ved Statsforvalteren i Vestland har laget en nettside med en oversikt over viktige spørsmål knyttet til å eie og drive en gård. Denne informasjon får du ved å gå til Bondeboka.no.
Har du spørsmål om tilskuddsordninger, regelverk, kjøp av landbrukseiendom e.l. ta kontakt med oss på Landbrukskontoret, tlf. 75 10 10 00.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist to ganger i året - 15. mars (kun dyretall) og 15. oktober (areal og dyr)

Informasjon og søknadskjema

Du finner informasjon og søknadsskjema for produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet

Du kan også ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon eller hjelp til søking.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv.  Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen.  Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter og må kunne dokumenteres. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15.oktober hver år

Informasjon og søknadsskjema

Du finner informasjon om ordningen og søknadsskjema Landbruksdirektoratet

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel og dødsfall

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mm. skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Hvis en bonde dør kan etterlatte få tilskudd til avløsning i opp til 8 uker etter dødsfallet. 

Søknadsfrist

Det må søkes innen ett år etter sykemeldingsperiodens utløp

Informasjon og søknadsskjema

Du finner informasjon om ordningen og søknadskjema på Landbruksdirektoratet

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Nordland har et eget miljøprogram med tilskudd som skal fremme utvalgte miljømål i landbruket.

Hovedmålene er:

 • redusere forurensing til luft og vann
 • ivareta kulturlandskap og kulturminner
 • tilrettelegge for friluftsliv
 • ivareta biologisk mangfold

Eksempel på tiltak man kan få tilskudd til er

 • beite/slått av lokalt verdifult jordbrukslandskap
 • beite av biologiske verdifulle arealer
 • skjøtsel av gravminne/gravfelt/andre automatisk freda kulturminner
 • vedlikehold av fangdammer
 • spredning av husdyrgjødsel i vår/vekstsesong

Det er også mulighet for å søke om miljøtilskudd til drift av beitelag og seterdrift med melkeproduksjon og forelding.

Veileder på landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet har laget en veileder som vi anbefaler alle søkere å lese før søknad sendes inn. Du finner Veilederen på landbruksdirektoratet.no 
Foretak som kan motta produksjonstilskudd, og som oppfyller de øvrige vilkårene beskrevet i veilederen, kan søke om miljøtilskudd. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. oktober hver år.

Informasjon og søknadsskjema

Du finner informasjon om mijøtilskuddene det kan søkes om og hvordan søke på Statsforvalteren i Nordland sin nettside

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)

SMIL-midler er en del av det regionale miljøprogrammet i Nordland. Dette er en tilskuddordning som retter seg mot prosjekter utover de fastsatte tiltakene i regionalt miljøtilskudd i jordbruket . Både eier og leier av eiendommer som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-midler. 

Søker må beskrive prosjektet i søknad og må komme innunder kategoriene kulturlandskapstiltak, forurensingstiltak eller planlegging-og tilretteleggingsprosjekt. 
Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensning fra jordbruket.

Strategi for tildeling tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Last ned Vefsn kommunes tiltaksstrategi for tildfordeling av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (pdf)

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. mars hvert år.

Informasjon og søknadsskjema

Du finner søknadsskjema og informasjon om ordningen på landbruksdirektoratet.no

Tilskudd til drenering

God drenering er et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på tilskudd til drenering, det er førstemann til mølla hvert år.

Informasjon og søknadsskjema

Du finner søknadsskjema for tilskudd til drenering av jorbruksjord på landbruksdirektoratet.no

Plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og en miljøvurdering av tiltaket må vedlegges.

Tilskudd til produksjonsvikt

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt som oppstår som følge av klimatiske forhold før plantene er høstet. Erstatning beregnes for hver enkelt vekstgruppe, på grunnlag av gjennom­snittlige avlingstall for de siste tre (eller fem) årene uten avlings­svikt. 

Meld fra om skade

Gårdbrukere som opplever skader på avlingen må melde i fra til landbrukskontoret når skaden oppstår.

Søknadsfrist

Søknad om tilskudd til produksjonssvikt skal sendes til kommunen innen 31. oktober.

Informasjon og søknadsskjema

Du finner informasjon om og søknadsskjema landbruksdirektoratet.no

Kommunen besøker foretak som har meldt om avlings­svikt og foretar oppmåling av grovfôr­beholdningen ved innsett av dyra om høsten. Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender den til Statsforvalteren i Nordland som behandler søknaden og utbetaler erstatning.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Last ned Vefsn kommunes tiltaksstrategi for fordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder 2022-2025 (pdf)

Søknadsfrist

Søknadsfrist  er 1. mars hvert år.

Søknadsskjema

Du finner søknadskjema på altinn.no

Konsesjon på erverv av fast eiendom i Vefsn

Konsesjon

I utgangspunktet kan ikke fast eiendom erverves uten tillatelse fra Kongen (konsesjon). Dette gjelder også ved for eksempel leie av fast eiendom med varighet mer enn 10 år. Søknader om konsesjon på erverv behandles politisk av kommunestyret. 

Unntak på konsesjon

Det er gjort noen unntak på konsesjon:

 • Erverv fra nær familie
 • Erverv av bebygd eiendom mindre enn 100 daa og ikke mer enn 35 daa fulldyrket/overflatedyrket jord
 • Erverv av ubebygde tomter ikke større enn 2 daa og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven, eller er lagt ut til bebyggelse/anlegg
 • Erverv av andre arealer som ikke er regulert til LNFR-formål eller er lagt ut til bebyggelse/anlegg

Disse ervervene er konsesjonsfrie, og ny eier må da sende kommunen egenerklæring om konsesjonsfrihet på erverv av fast eiendom. Du trenger ikke å sende egenerklæring ved erverv av bebygde tomter som ikke er større enn 2 daa.

Søknad og egenerklæring om konsesjonsfrihet

Du finner søknadsskjema/egenerklæring om konsesjonsfrihet og mer informasjon om konsesjon på erverv på landbruksdirektoratets nettside

Søknad og egenerklæring om konsesjonsfrihet på erverv sendes til kommunen via eDialog

Spredning av husdyrgjødsel

Når der det tillatt å spre husdyrsgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15.februar - 1.november, jf. forskrift om organisk gjødsel § 23. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på frossen eller snødekket mark. 

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres tidligst mulig i vekstsesongen for at plantene skal kunne nyttiggjøre seg av gjødselen, og skal gjøres senest 1. september. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding utover fristen, men ikke senere enn 1. oktober. 

Informasjon om spredning av husdyrsgjødsel

Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav på Lovdata

Bruk av husdyrsgjødsel i landbruket på Landbruksdirektoratets nettside

Søknad

Last ned søknadskjema for dispensasjon for spredning av husdyrsgjødsel

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler og tilleggsbevis for gnagermidler

Du må ha autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. I tillegg kan du få tilleggsbevis for gnagermidler. Kommunen arrangerer eksamen og tildeler bevis.

Nyttig informasjon

Informasjon om kjøp og bruk av plantevern finnes i forskrift om plantevernmidler på Lovdata

Du kan også lese mer om plantevern på mattilsynets hjemmeside.

Eksempel og mal til plantevernjournal finner du på Landbruksrådgivningen sin hjemmeside (lenke kommer)

Driveplikt på jordbruksareal og jordleieavtaler

Driveplikt

Driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal.

Du finner informasjon om driveplikt i på Lovdata

Bortleie

Jorden må drives selv eller ved bortleie (leiekontrakt med varighet på 10 år).

Leiekontrakt

Kopi av leiekontrakten må sendes til kommunen.

Omdisponering og deling

Omdisponering

Omdisponering beyr at det gis tillatelse til å bruke dyrka eller dyrkbar jord til andre formål enn jordbruksproduksjon. Omdisponering er i utgangspunktet forbudt, men kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til dette. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om du trenger å søke i forkant av et tiltak.

Du kan lese mer om omdisponering på Landbruksdirektoratets nettside

Deling

Eiendommer som er brukt eller kan brukes til jord-eller skogbruk trenger tillatelse til deling.

Du finner informasjon om deling av landbrukseiendom på Landbruksdirektoratet.

Delingstillatelse

Inngåelse av enkelte typer avtaler kan kreve delingstillatelse. Disse avtalene krever ofte en behandling etter konsesjonsloven i tillegg. Eksempler på slike avtaler er jordleieavtaler med varighet over 10 år, forpaktningsavtaler og bruksretter eller leieretter med varighet over 10 år. 

Nytting informasjon

Informasjon om landbrukseiendom på landbruksdirektoratets nettside

Bygging av driftsbygning, gjødsellager ol.

Hvilke bygg kan ikke oppføres i landbruksområder?

I de fleste landbruksområder er det per i dag ikke lov å oppføre bygg som ikke er tilknyttet landbruksdriften. Dersom man f.eks. ønsker å sette opp en butikk, verksted e.l. som selger produkter som ikke knyttet til gårdsdriften må man undersøke dette med kommunen.
 

Samme regler for landbrukseiendommer som andre eiendommer

Reglene for bygging er de samme for landbrukseiendommer som andre typer eiendommer, med to unntak:
 

 • Bygg som kan settes opp uten å søke:​

  • Frittliggende byggverk som er knyttet til drift av jordbruks, skogbruks- eller reindriftsområder, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m². Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.

Se regelverk i Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside

 • Det som kan gjøres på en landbrukseiendom uten at det er krav til å ha ansvarlig søker:

  • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, rivning eller varig og tidsbestemt bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA)
  • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)

Se regelverk i Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside


Hva regnes om driftsbygning?

Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.

Selv om det er tiltak som er unntatt søknadsplikt må man fremdeles forholde seg til andre lovverk, jf. jordloven, kommunale arealplaner, naturmangfoldsloven m.fl.
 

Har du spørsmål?

Dersom det er spørsmål om bygging på landbrukseiendommer kan du henvende deg til byggesaksavdeling eller se utdypende veiledning og søknadsskjemaer på Direktorat for byggkvalitet.