Finansiering

​INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har mange ulike finansieringsordninger rettet mot landbruket, både til tradisjonell næring og tilleggsnæring.
Komplett oversikt over disse får du på nettsidene til Innovasjon Norge.

Kommunen skal avgi innstilling til en søknad om BU-midler. Kommunen skal også bistå den enkelte søker ved utarbeidelsen. Trenger du hjelp til noe av dette kontakt landbrukskontoret.

Søknadsfrist:

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles kontinuerlig. Søknader om investeringstilskudd til tradisjonell landbruksproduksjon bør foreligge Innovasjon tidlig på året (januar/februar) da det er stor etterspørsel om disse midlene.

 

 

Tilskudds- og erstatningsordninger i jordbruket

Tilskuddskalender 2021

Oversikt over tilskuddsordninger i jordbruket med tidsfrister i 2021
 
Navn på tilskuddsordning
Søknadsfrist
Etterregistrering produksjonstilskudd 2020
10. januar
Tilskudd til tiltak i beiteområder
1. februar
Produksjonstilskudd 2021 del 1
15. mars
Spesielle miljøtilskudd i jordbruket(SMIL)
1. mai
Regiona​le miljøtilskudd
15. oktober
Produksjonstilskudd 2021 del 2
15.oktober
Vefsn landbruksfond 2021 1. mai
 
Tilskuddsordninger uten frist, åpen for søknader hele året:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vefsn landbruksfond

Nye retningslinjer for Vefsn landbruksfond vedtatt 18.02.21. Last ned retningslinjene 

Søknadsfrist
Årlig søknadsfrist er i vedtektene satt til 1. februar. For 2021 vil dette ikke være mulig, og søknadsfristen settes til 01.05.2021.

Søknad leveres til kommunens postmottak. 

Søknadsskjema
Etableringstilskudd
Generelt søknad

 

Ny gårdbruker/skogbruker

Som ny gårdbruker finnes det mange ordninger man må få oversikt over. Landbruksdirektoratet har laget en god side med informasjon om dette, se landbruksdirektoratet
Har du spørsmål om tilskuddsordninger, regelverk, kjøp av landbrukseiendom e.l. ta kontakt med oss på Landbrukskontoret, tlf. 75 10 00 00. 

 

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. 
Det må søkes elektronisk via Altinn.
Søknadsfrist to ganger i året - 15. mars (kun dyretall) og 15. oktober (areal og dyr).
Informasjon om tilskuddene og regelverk finner du her.  Du kan også ta kontakt med Landbrukskontoret for mer informasjon. 

 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mv.  Avløsningen må organiseres som et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, men søkeren kan overlate arbeidsgiveransvaret til et avløserlag, en avløserring eller kommunen.  Avløsertilskuddet kan gis til å dekke faktiske utgifter og må kunne dokumenteres. 

Søknadsfrist ferie/fritid 15.oktober - samme søknad som søknad om produksjonstilskudd. Mer informasjon om ordningen og regelverk finner du her.

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel og dødsfall.

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mm. skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Hvis en bonde dør kan etterlatte få tilskudd til avløsning i opp til 8 uker etter dødsfallet. 

Mer informasjon om ordningen kan du finne her.

Det må søkes innen ett år etter sykemeldingsperiodens utløp. Det søkes via AltInn

 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Nordland har et eget miljøprogram med tilskudd som skal fremme utvalgte miljømål i landbruket. Hovedmålene er:

  • redusere forurensing til luft og vann
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Eksempel på tiltak man kan få tilskudd til er beite/slått av lokalt verdifult jordbrukslandskap, beite av biologiske verdifulle arealer, skjøtsel av gravminne/gravfelt/andre automatisk freda kulturminner, vedlikehold av fangdammer og spredning av husdyrgjødsel i vår/vekstsesong. Det er også mulighet for å søke om miljøtilskudd til drift av beitelag og seterdrift med melkeproduksjon og forelding.

Informasjon om alle tilskuddene man kan søke om innefor miljøprogrammet, finner du hos Fylkesmannen i Nordland ved å trykke her.  

Foretak som kan motta produksjonstilskudd, og som oppfyller de øvrige vilkårene beskrevet i veilederen, kan søke om miljøtilskudd. 

Søknadsfristen er 15. oktober og det anbefales å lese gjennom veiledningen Landbruksdirektoratet har laget før søking elektronisk. Dette finner du her.

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 

SMIL-midler er en del av det regionale miljøprogrammet i Nordland. Dette er en tilskuddordning som retter seg mot prosjekter utover de fastsatte tiltakene i regionalt miljøtilskudd i jordbruket . Søker må her beskrive prosjektet i en søknad og må komme innunder kategoriene kulturlandskapstiltak, forurensingstiltak eller planlegging-og tilretteleggingsprosjekt. 

Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet samt redusere forurensning fra jordbruket.

Både eier og leier av eiendommer som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket kan søke om SMIL-midler. 

Søknadsfrist:​: 1. mai 2021

Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du på her.

Kommunens tiltaksstrategi for tildeling av midlene finner du her: Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midler.pdf (lenker kommer)

Tilskudd til drenering

God drenering er et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et klima med mer nedbør. 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. 

 Søknadsskjema

Pplan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og en miljøvurdering av tiltaket må vedlegges.Det er ingen søknadsfrist på tilskudd til drenering, det er førstemann til mølla hvert år. 

Erstatning for avlingssvikt

Det kan søkes om erstatning for avlingssvikt som oppstår som følge av klimatiske forhold før plantene er høstet. Erstatning beregnes for hver enkelt vekstgruppe, på grunnlag av gjennom­snittlige avlingstall for de siste tre (eller fem) årene uten avlings­svikt. 

Kommunen må få melding når avlingssvikt oppstår. Søknad om erstatning skal sendes til kommunen innen 31.oktober. Landbruksdirektoratet har laget egne søknads­skjemaer som skal brukes. Disse fås hos kommunen eller kan lastes ned hos Landbruksdirektoratet. Søknaden kan leveres via Altinn.

Kommunen besøker foretak som har meldt om avlings­svikt og foretar oppmåling av grovfôr­beholdningen ved innsett av dyra om høsten. Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender den til Fylkesmannen i Nordland som behandler søknaden og utbetaler erstatning.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist : 1. februar 2020

Søknadsskjema finnes her.

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene. 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Kommunens tiltaksstrategi for tildeling av midlene finner du her:Strategi for fordeling av tilskudd til tiltak i beiteområder 2020-2021.pdf

Konsesjon på erverv av fast eiendom i Vefsn

Konsesjonsloven

I utgangspunktet kan ikke fast eiendom erverves uten tillatelse fra Kongen (konsesjon). Dette gjelder også ved for eksempel leie av fast eiendom med varighet mer enn 10 år. Søknader om konsesjon på erverv behandles politisk av kommunestyret. 

Det er gjort noen unntak på konsesjon:

  • Erverv fra nær familie
  • Erverv av bebygd eiendom mindre enn 100 daa og ikke mer enn 35 daa fulldyrket/overflatedyrket jord
  • Erverv av ubebygde tomter ikke større enn 2 daa og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven, eller er lagt ut til bebyggelse/anlegg
  • Erverv av andre arealer som ikke er regulert til LNFR-formål eller er lagt ut til bebyggelse/anlegg

Disse ervervene er konsesjonsfrie, og ny eier må da sende kommunen egenerklæring om konsesjonsfrihet på erverv av fast eiendom.
Du trenger ikke å sende egenerklæring ved erverv av bebygde tomter som ikke er større enn 2 daa.

Søknad og egenerklæring:

Søknad om konsesjon på erverv og egenerklæring om konsesjonsfrihet på erverv leveres til kommunens postmottak. 

Søknadsskjema/egenerklæring om konsesjonsfrihet og mer informasjon om konsesjon på erverv finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15.februar - 1.november, jf. forskrift om organisk gjødsel § 23. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på frossen eller snødekket mark. 

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres tidligst mulig i vekstsesongen for at plantene skal kunne nyttiggjøre seg av gjødselen, og skal gjøres senest 1. september. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding utover fristen, men ikke senere enn 1. oktober. Søknadskjema for dispensasjon finner du her.

Se forskrift om organisk gjødsel og Landbruksdirektoratets hjemmeside for mer informasjon.

Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler og tilleggsbevis for gnagermidler

Du må ha autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. I tillegg kan du få tilleggsbevis for gnagermidler. Kommunen arrangerer eksamen og tildeler bevis.

Kjøp og bruk av plantevern reguleres av forskrift om plantevern​.

Du kan også lese mer om plantevern på Mattilsynets hjemmeside.

Eksempel og mal til plantevernjournal finner du på Landbruksrådgivningen sin hjemmeside.

Driveplikt på jordbruksareal og jordleieavtaler

Driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksareal, jf. jordloven § 8. Jorden må drives selv eller ved bortleie (leiekontrakt med varighet på 10 år). Kopi av leiekontrakten må sendes til kommunen. 

Omdisponering og deling

Nytting informasjon finner du på landbruksdirektoratets nettside

Bygging av driftsbygning, gjødsellager ol.