Bygging av landbruksveier/skogsveier

Se forskrift om planlegging og godkjenning.

Det må søkes om bygging av skogsveg. Dette gjøres på eget søknadsskjema og sendes til Vefsn kommunes postmottak.

 

Planting og hogst

Skogkultur (planting) er nedfelt som en plikt i forskrift om bærekraftig skogbruk og i skogbruksloven. I 2012 kom det en forskrift om at det må søkes om å sette ut fremmede treslag. Søknadsskjema finner du på denne siden.

Skogfond

Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Alle skogeindommer skal ha egen skogfondkonto, som følger eiendommen. Når du som skogeier selger tømmer, må du sette av mellom 4 og 40% av tømmerverdien på skogfond. 

Skattefordel

Den delen av tømmerverdien som settes på skogfond regnes ikke som skattepliktig inntekt. Det er først når du skal bruke pengene du betaler skatt, men da er 85% av uttaket skattefritt. 

Hva kan du bruke midlene til? 

 • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
 • nybygging og ombygging av skogsveger
 • vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • skogbruksplanlegging
 • bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til drift av skogen
 • dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene

mer utfyllende informasjon om hva som dekkes finner du her. 

Be om utbetaling fra skogfondkonto

Du kan be om utbetaling av skogfond elektronisk her , eller levere papirskjema. Papiskjema finner du her. Du kan også komme på landbrukskontoret og få skjemaet du trenger. 

I tillegg til skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd må du levere: 

 • faktura som dokumenterer hva som er gjort
 • Beskrivelse av type tiltak
 • Kart der tiltaket er tegnet inn
 • Har du gjort arbeidet selv må du levere en bekreftelse på dette. 

Sjekke saldo på skogfondkontoen

Du kan selv logge inn og følge med på innestående skogfondsmidler og historikk her. 

Pass på at du har registrert rett kontonummer i skogfondssystemet. Du må selv endre dersom det ikke er registrert kontonummer eller det er registrert feil nummer. Det gjøres ved å klikke her. 

Tilskudd