Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Helsesykepleier samarbeider med mange ulike faggrupper etter behov.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesykepleier deltar fast på møter i skolens fagteam
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Undersøkelse, Stetoskop, Å Lytte, Helse

Fast program

1. trinn

Alle elever får tilbud om helseundersøkelse og samtale hos skolehelsetjenesten i løpet av det første skoleåret. Skolelege og helsesykepleier gjennomfører undersøkelsen sammen. Helsesykepleier måler vekt og høyde, skolelege gjennomfører en somatisk undersøkelse. Vi samtaler også med barnet og foresatte om barnets helse og eventuelle forhold som har påvirkning på skolehverdagen.

2. trinn

Vaksine

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Se video om vaksinen.

Hvordan gis denne vaksinen? Vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt gis som en såkalt firekomponentvaksine. Barnet får altså vaksiner mot fire sykdommer gitt samtidig, noe som betyr at barnet kun får ett stikk i armen.

3. trinn

I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten gjennomføres vekstmålinger av barna på 3. trinn.

4. trinn

Ingen faste program.

5. trinn

I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr skolehelsetjenesten pubertetsundervisning i samarbeid med skolen.

Vi snakker om kropp, seksualitet, følelser, grenser og hva som skjer i kroppen når puberteten melder sin ankomst.

Informasjonsvideo: Newton - pubertet – 1. Hvordan starter puberteten?

7. trinn

Vaksine

Livsmestring og psykisk helse

et stasjonsbasert undervisningsopplegg som gjennomføres på 7. trinn ved alle skoler. Det er et samarbeid mellom helsesykepleier, fysioterapeut, miljøterapeut, avdeling for psykisk helse og politiet.

8. trinn

Helsesamtale

Alle elever på 8. trinn får tilbud om individuell helsesamtale med helsesykepleier, i tråd med nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten. I forbindelse med helsesamtalen gjennomføres vekstmåling og holdningsundersøkelse for å avdekke asymmetri.

9. trinn

Vg1

Helsesamtale

Alle elever på vg1 får tilbud om individuell helsesamtale med helsesykepleier, i tråd med nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten.

YAM (Youth Aware of Mental Health)

Gjennomføres i alle vg1 klasser. Et helsefremmende og preventivt undervisningsprogram for psykisk helse blant unge.

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Alle elever ved vgs. tilbys vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Helsesykepleier informerer og tar imot bestilling, vaksinen koster kr. 400,- (2023).

Vg2 og Vg3

Russesamtale

Skolehelsetjenesten gjennomføres samtale med russen i samarbeid med skolens ledelse og politiet. Fokus er gode leveregler i russetiden, forebygging av sykdom og smitte, inkludering og omsorg for andre, trafikkvett, hørselvern.

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Alle elever ved vgs. tilbys vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Helsesykepleier informerer og tar imot bestilling, vaksinen koster kr. 400,- (2023).

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Hvis du har snakket med helsepersonell, kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Hvis du er over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. 

Journalføring

Helseopplysninger dokumenteres i barnets/ungdommens journal.

Med de foresattes tillatelse overføres barnets journal fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole.

Hvis du har flyttet ønsker vi at du tar kontakt med din eventuelt tidligere helsestasjon eller skolehelesetjeneste, slik at journalen til barnet ditt blir sendt til helsesykepleier ved den skolen barnet nå tilhører.