Hva er psykisk helse?

Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det.  Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, eller man er urolig og rastløs.  Ofte handler det om at livet har tatt en annen vending eller at du opplever en endring i det du før har mestret.  Det kan også være at du har en begynnende eller diagnostisert helsesvikt, og må ha hjelp i kortere eller lengre perioder.  Det er du selv som kjenner hva som plager deg - vi vil gjerne høre din historie.  Ut fra dette vurderes hjelpebehov og evt. tiltak.

Vårt fokus i oppfølgingen

Bilderesultat for løvetannfrøI vår oppfølging og behandling har vi 4 fokusområder som vi ønsker å bringe inn i ditt individuelle opplegg:

 • Mestring i ulike livsfaser og -situasjoner
 • Tiltak etter  den enkeltes behov og livssituasjon
 • Friske ressurser og den enkeltes bedringsprosess
 • Helhet i behandlingsforløpet og ansvarliggjøring i samarbeid med den enkelte

Forløpskoordinering i kommunen

Hvis du er en del av et pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helseværn og tverrfaglig spesialiert rusbehandling, har du krav på å få en forløpskoordinator i kommunen.  Dersom du har behov for dette skal helseforetaket, i samarbeid med deg, så snart som mulig varsle kommunen om dette slik at prosessen med å finne koordinator til deg kan starte.  Skjema for melding om behov for forløpskoordinator i kommunen finner du her.

For pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus vil forløpskoordinator oppnevnes av avd. for Psykisk helse.  I mange tilfeller vil dette være din faste kontaktperson hvis du har det, for noen kan det være en allerede oppnevnt koordinator i anledning Individuell plan og for noen vil det betyr oppnevnelse av en ny person som skal ivareta de kommunale oppgavene i anledning forløpskoordineringen. 

Forløpskoordinator i kommunen skal:

 • Informere, veilede og gi råd til pasient og pårørende om aktuelle pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov
 • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • Sikre samordning av tjenestetilbudet
 • Initiere, innkalle og evt. lede møter knyttet til koordinering og evt. individuell plan
 • Følge opp, evaluer og oppdatere individuell plan
 • Forberede og koordinere aktuell tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning fra spesialisthelsetjenesten

Ansatte - telefonnummer

Her er oversikt over ansatte med navn og jobbtelefon.  Hvis vi ikke svarer når du ringer, betyr det at vi er i samtale med andre, ute på oppdrag eller i møte.  Du kan gjerne sende en SMS med en kort beskjed så tar vi kontakt med deg når vi har anledning.  Du kan også ringe sentralbordet 75 10 10 00 og be om at det legges igjen en beskjed til oss.  Vi har ikke eget sentralbord eller resepsjonsservice i avdelingen.  Ved kontakt med kommunens sentralbord/servicetorg, oppgi da din kontaktperson hvis du har det.

 

Ansatte i Oppfølgingsteamet:

Gry Bjørgan                               tlf. 414 72375

Linn Tove Dewar                       tlf. 958 70213

Kristian Iversen                         tlf. 907 75956

Ann Kristin Kummernes            tlf. 908 84833

Konrad Kummernes                  tlf. 958 82304

Renate Lundestad                     tlf. 906 39774 

Odd Lysfjord                              tlf. 941 59277

Anita Gjerde Moe                      tlf. 482 74423

Lisett Ronesen                          tlf. 907 68974

Trude Solbakken                       tlf. 977 52646

Malin Valstad                             tlf. 911 13526

Adina Øxning                            tlf. 414 72376

May Britt Øyen                          tlf. 958 30577

 

Qvales Mestringshus, fellesnummer                                     tlf.  905 99158

Omsorgsbolig i Fearnleys gate, fellesnummer                     tlf. 482 48017

Omsorgsbolig i Petra Einrems vei, fellesnummer                tlf. 954 71157

 

Kontakt

Avd.leder: Hanne Grostad Nyland
Telefon: 948 70301                                                                                                                                                

Adresse: Mathias Bruns gate 12, 8657 Mosjøen
Postadresse: Vefsn kommune, avd. for Psykisk helse, postboks 560, 8661 Mosjøen

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1515