Hva er psykisk helse?

Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det.  Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, eller man er urolig og rastløs.  Ofte handler det om at livet har tatt en annen vending eller at du opplever en endring i det du før har mestret.  Det kan også være at du har en begynnende eller diagnostisert helsesvikt, og må ha hjelp i kortere eller lengre perioder.  Det er du selv som kjenner hva som plager deg - vi vil gjerne høre din historie.  Ut fra dette vurderes hjelpebehov og evt. tiltak.

Vårt fokus i oppfølgingen

Bilderesultat for løvetannfrøI vår oppfølging og behandling har vi 4 fokusområder som vi ønsker å bringe inn i ditt individuelle opplegg:

 • Mestring i ulike livsfaser og -situasjoner
 • Tiltak etter  den enkeltes behov og livssituasjon
 • Friske ressurser og den enkeltes bedringsprosess
 • Helhet i behandlingsforløpet og ansvarliggjøring i samarbeid med den enkelte

Forløpskoordinering i kommunen

Hvis du er en del av et pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helseværn og tverrfaglig spesialiert rusbehandling, har du krav på å få en forløpskoordinator i kommunen.  Dersom du har behov for dette skal helseforetaket, i samarbeid med deg, så snart som mulig varsle kommunen om dette slik at prosessen med å finne koordinator til deg kan starte.  Skjema for melding om behov for forløpskoordinator i kommunen finner du her. PDF document ODT document

For pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus vil forløpskoordinator oppnevnes av avd. for Psykisk helse.  I mange tilfeller vil dette være din faste kontaktperson hvis du har det, for noen kan det være en allerede oppnevnt koordinator i anledning Individuell plan og for noen vil det betyr oppnevnelse av en ny person som skal ivareta de kommunale oppgavene i anledning forløpskoordineringen. 

Forløpskoordinator i kommunen skal:

 • Informere, veilede og gi råd til pasient og pårørende om aktuelle pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten
 • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål, ressurser og behov
 • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere
 • Sikre samordning av tjenestetilbudet
 • Initiere, innkalle og evt. lede møter knyttet til koordinering og evt. individuell plan
 • Følge opp, evaluer og oppdatere individuell plan
 • Forberede og koordinere aktuell tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning fra spesialisthelsetjenesten

Kontakt

 

Telefon til sentralbord: 75 10 16 50

Adresse: Mathias Bruns gate 12, 8657 Mosjøen

Postadresse: Vefsn kommune, avd. for Psykisk helse, postboks 560, 8661 Mosjøen

Åpningstid: mandag - fredag kl 0800 - 1515