Omsorg og hjelp

Kriseteamet gir omsorg og hjelp til berørte som har opplevd alvorlige krisesituasjoner. Teamet er en del av beredskapsplanen for Vefsn kommune, hvor kommunedirektøren er beslutningsansvarlig.

Henvendelser til psykososialt kriseteam

Skjer oftest via politi eller legevakt.  Jfr. beredskapsplanen er kommunedirektør kontaktpunkt og avgjør evt. i samråd med leder for teamet om nødvendighet for utrykning.  Psykososialt kriseteam i Vefsn kommune aktiveres via kommunedirektør.

Ved plutselig og uventet sorg, ulykker eller andre alvorlige livshendelser

Når det ønskes særskilt bistand for å håndtere situasjonen, kan avdeling for psykisk helse kontaktes på dagtid mandag – fredag kl 1000 - 1400, telefon 75 10 10 00.   
Det vil da bli gjort en vurdering opp imot den aktuelle situasjonen, og det kan etableres kontakt i løpet av kort tid/de nærmeste dagene.  

Psykososialt kriseteam har ikke døgnvakt eller beredskap utenfor arbeidstid, og det er ingen vakttelefon eller eget nummer for kriseteamet.
Ved akutt behov for hjelp skal legevakt benyttes, tlf 116 117, alternativt fastleges nummer. 

Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt 

Med bred kunnskap innenfor helse og sosial, inkludert også psykisk helsearbeid og psykososial omsorg.  Psykososialt kriseteam er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet og vil ved utrykning være aktive i en tidsavgrenset periode.  Teamets oppfølging kan ikke erstatte det viktigste hjelpegrunnlaget som ligger i kontakt med familie, venner og øvrig nettverk.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til avdeling for psykisk helse,  tlf 75 10 10 00 eller til kommunens beredskapsansvarlig Kristin Hurthi tlf. 404 48 771.