I noen av skjemaene blir du bedt om å oppgi personopplysninger. Noen ganger er vi også avhengig av personopplysninger fra andre. Disse brukes i vår saksbehandling. Rådmann Erlend Eriksen er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger i Vefsn kommune. Oppgaven med behandling delegeres til saksbehandler innen de forskjellige områdene. I de fleste tilfellene samler kommunen inn personopplysninger for å kunne oppfylle sine forpliktelser om å gi deg tjnester.

Du kan lese mer om personvern her.


A
Avkjørsel - Søknad om privat avkjørsel fra offentlig veg (Felles for Statens vegvesen og kommunen)
Avkjørsel fra kommunal veg - Søknad

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehage og SFO
Bevilling - melding om endringer
Bolig - Bostøtte - Informasjon fra Husbanken og søknadsskjema
Bolig - Søknad om kommunal bolig
Bolig - Søknad om kommunal bolig - Papirskjema
Bolig - søknad om startlån og tilskudd - Husbanken
Byggesak - Blanketter finner du på Direktoratet for byggkvalitet

E
Egenerklæring for frivillige pandemiberedskap
Eiendom - Søknad om kommunal tomt - Papirskjema

F
Ferdigmelding av arbeid på vann og avløpsanlegg
Folkehelse - Søknad om tilskudd
Fradeling - Søknad om deling av grunneiendom

G
Generell henvendelse til kommunen
Gravemelding - Plan for varsling av arbeid på kommunal veg (XLS)
Gravemelding for bedrifter - Geomatikk kundeportal
Gravemelding for private - Geomatikk kundeportal
Grendehus - Søknad om tilskott til drift
Grunneiendom / Oppmålingsforretning - rekvisisjon av oppmåling etter matrikkelloven - Papirskjema
Grunneiendom / Oppmålingsforretning - Søknad om deling - Papirskjema
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

I
Idrett - Søknad stipend til unge idrettsutøvere
Idrett og friluftsliv - Søknad om drifts- og aktivitetstilskudd
Idrett og friluftsliv - Søknad om prosjekttilskudd til særskilte tiltak / arrangement
Idrett og friluftsliv - Søknad om utdanningstilskudd

K
Kommunal tjeneste - klage
Kommunalteknisk norm
Kulturskole - Påmelding, endring, oppsigelse

L
Landbruk - Avtale om leie av jord - Papirskjema PDF document ODT document
Landbruk - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m v (SLF skjema 360)
Landbruk - Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel etter 1. sept. uten nedmolding - Papirskjema
Landbruk - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking(landbruksdirektoratet):
Landbruk - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (SLF skjema 359)
Landbruk- Vefsn Landbruksfond-Søknadskjema etableringstilskudd - Papirskjema

M
Motorferdsel i utmark - Legeerklæring - Papirskjema
Motorferdsel i utmark - søknad
Motorferdsel i utmark - Søknad om kjøretillatelse - Papirskjema

N
Norskopplæring, fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad

O
Omsetningsoppgave for alkohol - ambulerende / enkeltanledning
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - påmelding

P
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse bevegelseshemmede - søknad - Papirskjema
Plan- og bygning - Søknadskjema for dispensasjon - Papirskjema
Planiniativ og forespørsel om oppstartmøte
Pleie- og omsorgstjenester - søknad - Papirskjema
Pleie- og omsorgstjenester - Søknad om eldre-/trygdebolig i borettslag Hagen og Litjenget - Papirskjema
PPT Henvisning klientsak PDF document ODT document
Psykiatritjenesten - Søknad om tjeneste - Papirskjema

R
Registrering av helsefaglig kompetanse
Rekruttering - Ledige stillinger med søknadssystem

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Servering - Samtykkeskjema salg, servering og skjenking - Papirskjema
Serveringsbevilling - søknad
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling
Skjenkebevilling - samtykkeskjema salg, servering og skjenking - Papirskjema
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Sosialtjeneste - Søknad om økonomisk stønad - Papirskjema
Sosialtjeneste -Vedlegg til søknad om økonomisk stønad
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område - søknad
Støttekontakt - Søknad om støttekontaktoppdrag
Støttekontakt registreringsskjema - Papirskjema

T
Transporttjenesten - Søknad om reiserett (TT-kort) - Papirskjema
Trefelling på kommunalt friområde - Søknad

U
Utslipp - Søknad om tillatelse til utlsipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter - Papirskjema
Utslipp - Søknad om utslipp av oljeholdig vann - Papirskjema

V
Vannmåleravlesning
Vintervedlikehold av privat veg - Søknad om tilskudd