A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bibliotek
Bolig/Fritidsbolig - oppføring av ny bolig/fritidsbolig
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistent
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Gravetillatelse
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel
Helsestasjon 0-5 år
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsyn i offentlige dokumenter

J
Jakt og fangst
Jaktvald og fellingstillatelse
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kriseteamet
KRLE faget - melding om delvis fritak
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturskole
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legetjeneste
Legevakt
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgsstønad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkering
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Praktisk bistand i hjemmet
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykisk helse

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rådgiving i skolen

S
Salg av næringsareal
Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skjenkekontroll
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Skolemiljøet - Mobbing
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Smittevern
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån /tilskudd til bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - Langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - Korttidsopphold rehabilitering
Sykehjem - Palliativ (lindrende) behandling

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tilpasningstilskudd (Bolig)
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Torgsalg
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trefelling på kommunal grunn
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Vergemål

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp