Personvernerklæring

Vefsn kommune er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Personvernombud

Har du spørsmål om personvern i Vefsn kommune kan du kontakte vårt personvernombud Tom S. B. Plunnecke på e-post.

Prinsipper for behandling er personopplysninger

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven av 2018-06-15 nr. 38 regulerer innsamling og bruk av personopplysninger.
Loven er tillegg til EU forodning 2016/679 av 27. april 2016 om personvern (GDPR) som også er norsk lov.

Det er forordningens kapittel II som regulerer hvordan personopplysninger kan behandles.


Behandling av personopplysninger

Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

 1. Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,
 2. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,
 3. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,
 4. Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser,
 5. Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt,
 6. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever ved av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Nr. 1 bokstav f) får ikke anvendelse på behandling som utføres av offentlige myndigheter som ledd i utførelsen av deres oppgaver.

Når samler Vefsn kommune inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du har henvendt deg til kommunen om en sak. Dette kan være alt fra søknad om barnehageplass til søknad om hjemmehjelp.
 • Du har krav på en tjeneste fra kommunen, f. eks. legetjeneste, fødselsomsorg eller omsorgstjeneste
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har søkt jobb hos oss


Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

 • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen
 • En avviksmelding inneholder opplysninger om deg
 • En klage eller veiledningssak inneholder opplysninger om deg
 • Opplysninger om deg blir lagret i forbindelse med en tilsynssak
 • Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
 • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Hva bruker vi personopplysningene til?

Hvorfor trenger vi personopplysninger

De innsamlede opplysningene gjør Vefsn kommune i stand til å utføre saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.
 

Hvem er er personopplysninger tilgjengelig for?

Personopplysninger i forbindelse med en spesifikk sak er bare tilgjengelig for:

 • saksbehandlere i kommunen som er involvert i saken
 • ansatte i kommunen som er involvert i saken (uten direkte adgang til behandlingssystemene)
 • teknisk støttemannskap i kommunen, dersom tekniske vanskeligheter dukker opp i behandlingssystemene Dersom kommunen har behov for å henvise saken til et annet forvaltningsorgan, vil den personen det gjelder bli informert, og tillatelse vil bli etterspurt for eventuell overføring av opplysningene.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@vefsn kommune.no eller ved å kontakte vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.
 

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn på datatilsynet.no
 

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger på datatilsynet.no
 

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om om retten til sletting på datatilsynet.no
 

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om om retten til begrensning på datatilsynet.no
 

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveinng, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere på datatilsynet.no
 

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet på datatilsynet.no
 

Klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Les mer om å klage på behandling av personopplysninger på datatilsynet.no

Sensitive personopplysninger

Du må ikke legge inn sensitive personopplysninger i skjermdialogene. Dette er lovens definisjon av sensitive personopplysninger:

Forordningen artikkel 9 

POL §2 nr.8 Definisjoner - Sensitive personopplysninger om:

 • rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • helseforhold
 • seksuelle forhold
 • medlemskap i fagforeninger

Du må heller ikke legge ved vedlegg som inneholder slik informasjon. Om du må avgi slik informasjon i forbindelse med henvendelsen, må denne ettersendes pr. post. Informasjon om dette gis i skjermdialogene.