1. Innbetaling av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingsterminene. Forfaller et avdrag til betaling og forblir ubetalt, vil tillegg av alle omkostninger samt renter fra forfallsdato pålegges medlemmet.

 2. Medlemskapet gir, så lenge ikke betalingsavtalen misligholdes, rett til å benytte alle fasiliteter som er tilknyttet til kontrakten. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge instrukser som gjelder for virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan Kippermoen Idrettsenter bringe avtalen til opphør ved øyeblikkelig virkning uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.

 3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjenning av Kippermoen Idrettsenter, og mot at den som overtar medlemskapet betaler overdragelsesgebyr. Overdragelse vil bare bli godkjent i de tilfeller der medlemskapet er fullt innbetalt. Misbruk av medlemskapet ved utlån til andre personer vil føre til inndragning av medlemskapet uten at medlemmet får noen erstatning for innbetalt medlemskap.

 4. Sykdomsfravær i kontraktsperioden vil bli godskrevet medlemmer ved forevisning av legeattest, dog kun ved sykefravær på mer enn 1 mnd.

 5. Medlemmet har erklært at han/hun er ved god helse og er selv ansvarlig for å være fysisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys.

 6. Det er enighet om at treningen skjer på eget ansvar. Kippermoen Idrettsenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av, medlemmets opphold i idrettssenteret. Herunder også tap og skader på klær og personlige eiendeler.

 7. Medlemmet forplikter seg for øvrig å følge de regler som gjelder for medlemskapet og godkjenner at Kippermoen Idrettsenter har rett til å forandre sitt opplegg. Medlemmet plikter ved sine fremmøter i anlegget å vise fram gyldig medlemskort. Etter 12 måneders bindingstid kan Kippermoen idrettssenter endre prisen på medlemskapet i henhold til vedtak fra kommunestyret.

 8. Kippermoen idrettssenter (KI) har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra.

  Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

  Som medlem av KI tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir KI rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

  Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

  KI har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. 

  Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og KI har anledning til å heve treningsavtalen.

  Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på KI kan bli politianmeldt.

 9. Kippermoen Idrettsenter har full rett til å overdra denne kontrakt med alle rettigheter for tredjemann.

 10. Avtalen gjelder for minimum 12 betalende måneder og fornyes deretter automatisk måned for måned. Avtalen løper da til den sies opp av en av partene. Oppsigelse må gjøres innen den 15. i den aktuelle måned, om ikke blir måneden etter også fakturert. Oppsigelse skal leveres skriftlig på eget oppsigelsesskjema. Skjema for oppsigelse kan også leveres digitalt på e-post idrettssenteret@vefsn.kommune.no

 11. Vanlig bindingstid gjelder for medlemskap ved idrettssenteret, treningssenter, squash eller svømmehall. Et årskort med 12 betalende måneder gir deg/familien din en vesentlig reduksjon i pris. Bindingstiden løper i 12 betalende måneder fra avtalen inngås. Dette sikrer at medlemmet, ved uforutsette hendelser som krever stenging av senteret, fortsatt vil ha avtalt pris i totalt 12 betalende måneder.  

  I bindingstiden er det ikke mulig å si opp avtalen grunnet frykt for smitte eller andre forhold som ikke er regulert i medlemsavtalen. 

 12. Kippermoen idrettssenter kan holde stengt og/eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.

 13. Kippermoen idrettssenter forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Vefsn kommunes kontroll.
 14. Kippermoen idrettssenter forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere på senteret, eksemplevis av smittevernhensyn.
 15. Kippermoen idrettssenter kan ikke alltid garantere plass i senteres lokaler, om  deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.