VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR PÅ KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 2020-21!

 

Vi gleder oss til å møte nye 8.klassinger og kjente 9. og 10.klassinger J
Vi er stolte av elevene og skolen vår, og synes at vi kan tilby veldig gode forhold for elevene både innendørs og ute. Her skal det være godt å lære og godt å være!

Hvorfor er ungdomsskolen så viktig for alle?

Skolen er en viktig del av grunnlaget for å skape seg et godt liv som ungdom og som voksen. Ungdomsskolen er en periode hvor vi tydelig ser endringa fra barn til ungdom, og ei tid som legger grunnlaget for videregående skole og de valg som hver enkelt skal ta.

Vi som er ansatt på skolen skal gjøre vårt aller beste for å få dette til best mulig. Dere skal forvente at vi er vennlige og tydelige voksne med engasjement for elevenes trivsel og læring. Vi er i en kontinuerlig utviklingsprosess for å styrke vår kompetanse på å gi best mulige rammer for hver enkelt elev.
 

Fagfornyelsen

Alle skolene i Vefsn jobber sammen om spesielle fokusområder. Vi jobber internt på skolene og sammen på planleggingsdager.

Denne høsten er svært spesiell: elever på 8.trinn og 9.trinn skal følge nye læreplaner i alle fag! 10.trinn skal følge nye læreplaner i valgfag, men ellers fullføre etter de planene de tidligere har fulgt.

Fra forrige skoleår har alle elever i Vefsn fått disponere sin egen iPad. Det er et vesentlig verktøy i opplæringa, og gir økte mulighet for varierte og utforskende læringsaktiviteter!

Korona

Forrige skoleår opplevde vi noe helt nytt da også skolene måtte stenge ned for å forebygge smitte av korona. Vi var i full drift igjen fra 11.mai, og har funnet gode måter å organisere oss på. Ved skolestart følger vi samme opplegg, og er sikre på at vi skal ivareta alle sin sikkerhet så godt som mulig. Elever vil ikke merke stor forskjell fra ‘ordinær’ skole.

Ny skoleuke

Skoleuka i Vefsn er endret for alle skolene fra dette skoleåret. Alle elever får en kort skoledag på onsdager, mens de ansatte da vil bruke tid på kompetansebygging og samarbeid.

Slik blir den nye skoleuka:

Alle dager unntatt onsdager: kl 08.15 – 14.15

Onsdager:                               kl 08.15 – 11.30

 

Vi har kjempeflotte elever!

Elevene på Kippermoen er aktive og hyggelige ungdommer som vi har stor tillit og positive forventninger til. Vårt oppdrag er å jobbe hardt for at den enkelte skal få en best mulig faglig og sosial utvikling. Vi tenker at elevene skal vite at de vil vokse på å være gode læringspartnere i undervisninga, og åpne og inkluderende medelever i pausene.

Samarbeid er viktig for oss alle.

Skolen er viktig for elevene, og det er også foreldre/ foresatte og samfunnet rundt oss. Vi tror på samarbeid! Elever og foreldre/foresatte er våre samarbeidspartnere, og med felles innsats kan hver enkelt elev oppnå stor utvikling og lære mye i løpet av ungdomsskolen. Samarbeid og god kommunikasjon gir resultater!

Vi har også gode støttespillere i lokalsamfunnet – både i kommuneorganisasjonen og i næringslivet - som gir gode bidrag i de læringsprosessene elevene går gjennom.
Vi oppfordrer dere foreldre til å ta direkte kontakt med lærer eller ledelse ved skolen hvis dere har noe på hjertet.
En engasjert lærer betyr mye for eleven – en engasjert forelder betyr mye for eleven. La oss gjøre hverandre gode!

Lykke til med nytt skoleår!


Kippermoen august 2020

Karin Tverå Juvik

rektor

Å være elev på Kippermoen

Som elev på Kippermoen kan du glede deg til å arbeide hardt og lære mye! Vi forventer av oss selv og av elevene at det gjøres en solid arbeidsinnsats – både på skolen og med heimearbeid. Læring og utvikling er særdeles viktig for dere unge. Alle våre elever skal hjelpes og utfordres i denne viktige perioden i livet. Med god arbeidsinnsats og godt humør får dere gode skoledager.

Når du har gjort så godt du kan, er det godt nok! Dette skoleåret får alle våre elever tilbud om å gjøre lekser på skolen mandag – torsdag til kl 16.00. Vi håper at dette blir et godt tilbud for dere! Du vil møte nye og gamle venner - du får oppleve KVEKO som er skolens ‘aktivitetsuke’ - gjøre forsøk i naturfag - kanskje delta i elevrådet - gruble, prøve og ikke gi opp før du løser matteoppgavene - besøke utstillinger - delta på konserter i allrommet, - diskutere samfunnsspørsmål…….og mye mer! Det er spennende, krevende og utfordrende å være elev på ungdomsskole Vi ber deg vise at du er en positiv person som støtter dine venner og medelever. Det skal være trygt og hyggelig for alle på skolen, og det må hver enkelt ta ansvar for! Som elev på Kippermoen skal du kjenne igjen og oppleve våre verdier i praksis: engasjement, respekt, mestring og skaperlyst! Vi skal jobbe sammen for at du skal få et best mulig grunnlag for å nå dine drømmer og mål i livet!

Viktig for foreldre/foresatte

Alle våre elever trenger foreldre som er interessert i skolearbeidet, og som følger med at læringsutbyttet er godt for egne barn. Dere har en viktig oppgave med å gi eleven oppmuntring og hjelp til å prioritere tid til skolen! Forskning viser at dersom foreldrene er engasjerte i at elevene jobber godt med skolearbeidet, har dette stor betydning for hvor godt læringsresultatet blir. Det er artig å jobbe og streve og nå de målene som du har satt deg! Da er det viktig for alle våre elever å ha en personlig ‘heiagjeng’. Dere foreldre har en viktig rolle her. Den som har lært seg å jobbe hardt, har et svært godt grunnlag for å lykkes i livet. Skolen bruker læringsplattformen ‘It’s Learning’, og alle foreldre får her tilgang til informasjon om skolearbeid og kan følge opp sin elev. Dere kan se fravær, anmerkninger, vurderinger, lekser og generell informasjon til klassen. Mer informasjon om dette på foreldremøter.

Læringsmiljø

Vi arbeider kontinuerlig for at alle elever skal oppleve trivsel og trygghet i skoledagen. 
Vi skal ivareta den enkelte, legger vekt på et godt samspill mellom elevene og i forhold til de ansatte, og vi er opptatt av at skolens utstyr og bygget behandles godt. 

Det er naturlig at det kan oppstå konflikter både i skoledagen og ellers i hverdagen, og derfor skal skolen ha et klart fokus på å håndtere slike situasjoner. Det gjør vi i samarbeid med elever og foreldre.

Det er viktig at både elever og foreldre leser skolens ordensregler der det gis nyttig informasjon. Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med elever og foreldre og legger rammer for et godt skolemiljø!
Skolens elevråd og foreldrekontaktene/FAU er viktige samarbeidsparter i arbeidet for et godt fysisk og psyko-sosialt miljø.

Skolens pedagogiske plattform

PEDAGOGISK PLATTFORM

 

Engasjement  Mestring  Respekt Skaperlyst

 

Vårt elevsyn

Hver enkelt elev er enestående og skal møtes med positive forventninger.

 

Vårt læringssyn

Gjennom målrettet innsats og engasjement opplever våre elever mestring og skaperlyst.

 

 

Ordensregler

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN  I VEFSN KOMMUNE

Vedtatt i oppvekstutvalget 03.04.18. Gjeldende fra 16.04.18, erstatter fra samme dato forskrift av 06.12.05.

§ 1. Hjemmel

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9A-10 og § 9A-11.

§ 2. Formål

Ordensreglementet skal bidra til at arbeids- og læringsmiljøet preges av ro, orden og respekt som fremmer elevenes læring.

§ 3. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for grunnskolene, og for voksenopplæringen så langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvaret for elevene også utenfor skolens område. Dette gjelder i alle typer lokaler der det foregår undervisning, på uteområder og på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg kan den enkelte skole lage utfyllende regler tilpasset skolens behov. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.

§ 4. Vurdering av elevenes orden og oppførsel

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet, samt i skolens lokale reglement. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

 

§ 5. Regler for orden og oppførsel

Elevene har både rettigheter og plikter.

Du har som elev rett til:

 • At alle behandler deg på en ordentlig måte.

 • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred.

 • Et trygt og godt læringsmiljø der du ikke skal utsettes for krenkelser som mobbing, vold eller trakassering.

 • At ansatte i skolen griper inn og reagerer mot mobbing eller andre krenkelser.

Du har som elev plikt til:

 • Å møte presist og være forberedt til opplæringen.

 • Å holde orden, ha med nødvendig utstyr og overholde frister/ gjøre arbeidet til rett tid.

 • Å vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Være til stede i undervisningen

 • Behandle medelever, ansatte og andre med respekt

 • Bidra til et godt læringsmiljø

 • Rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte

 • Følge skolens regler for melding av fravær

 • Å ta godt vare på skolens eiendeler

 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefon, datautstyr og annet digitalt utstyr. Ha forhåndsgodkjenning ved opptak og distribusjon av film, bilde og lyd.

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

o Mobbing eller annen krenkende atferd, også via digitale verktøy.

o Å utøve eller true andre med fysisk vold

o Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i 

    skoletiden

o Å bruke tobakk eller snus i skoletiden, også utenfor skolens område

o Å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade

    en selv eller andre

o Juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeidet f.eks. ved

    eksamen og prøver

 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, der den enkelte elev skal kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet, jf. opplæringsloven § 9 A-3.

Hver skole skal ha en egen handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing.

 

§ 6. Sanksjoner ved brudd på ordensreglene

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:

 • Muntlig irettesettelse/ tilsnakk av en voksen

 • Anmerkning

 • Samtale med lærer og skolens ledelse

 • Muntlig melding til foreldre/foresatte

 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte

 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske etc). Dette kan også utføres før eller etter ordinær skoletid.

 • Møte med foreldre, lærer og skolens ledelse

 • Friminutt til andre tider enn medelever

 • Skjerming fra andre elever for en kortere periode

 • Bli tett fulgt av en voksenperson i friminutt

 • Gjenstander som forstyrrer undervisningen, for eksempel telefoner, kan inndras for resten av skoledagen.

  Andre og strengere sanksjoner som kan anvendes er:

 • Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av skoledagen

 • Bortvisning fra undervisningen for inntil tre dager (gjelder elever på ungdomstrinnet)

 • Midlertidig eller permanent gruppe/ klassebytte (vedtak fattes av rektor)

 • Midlertidig eller permanent skolebytte (vedtak fattes av kommunalsjef)

  Fysisk refsing eller kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

  § 7. Anmeldelse av straffbare forhold

  Skolen vil anmelde straffbare forhold til politiet.

  § 8. Erstatningsansvar

  Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Foreldre/foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000,-

  § 9. Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen.

 • Avgjørelsen skal begrunnes. De mest alvorlige sanksjonene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak.

 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

Reglementet skal gjøres kjent for elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år og være synlig på skolens hjemmeside

IKT-regler for grunnskolen i Vefsn

1. Reglementets formål
• Målgruppen for reglementet er elever i skolen
• Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen
• Reglementet søker å hindre utilsiktete og uønskede hendelser
• Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen
• Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen

2. Reglementets omfang
• Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved skolene
• Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk
• Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig
• Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr
• Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde,men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde

3. Elevens rettigheter
• Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet
• Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen
• Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver
• Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen
• Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig
• Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på
• Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene

4. Elevens plikter
• Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr
• Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr
• IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent
• IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver
• I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen
• Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen
• Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper
• Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr
• Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven
• Elever kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr
• Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk skal ikke forekomme
• Eleven plikter å gjøre så godt hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr
• Eleven plikter å bruke godt nettvett når hun bruker kommunens IKT-utstyr
• Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger
• Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem
• Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet

5. Inngrep og sanksjoner
• Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen
• Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer
lærere eller andre elever
• Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt
• PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks
• Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens
IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt
• Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig
• All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget
• Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement

6. Ansvarsfraskrivelse
• Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll

7. Rutiner for bekjentgjøring av reglementet
• Reglementet skal gjennomgås med elevene ved oppstart av hvert skoleår
• Nye elever skal så snart som mulig gjøres kjent med reglementet
• Reglementet bør være synlig på steder der IKT-utstyr jevnlig brukes, for eksempel datarom på skolene.

Sko til innebruk

Vi ønsker at elevene skal være aktive i læring og aktive i pauser. Skolen har flotte uteområder hvor det kan spilles fotball, volleyball m.m. 
Utesko og yttertøy plasseres i garderobeskapene Det er derfor helt nødvendig å ha fottøy som du kun bruker inne. Det beste er tøfler, slippers eller sokker. Ikke bruk joggesko, tøysko e.l., da dette er sko som også er til utebruk.
Vi er opptatt av at det skal være ryddig, rent og trivelig på Kippermoen!

Tilbud om leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen etter opplæringsloven § 13-7a. Paragraf 13-7a lyder:
Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp i grunnskolen.
Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.

Leksehjelpa er ikke en del av opplæringa til eleven, men skal sees i sammenheng med opplæringa. Lekser skal her forstås som skolearbeid eleven har behov for å jobbe med mer generelt og skal understøtte læringsarbeidet som gjøres i opplæringen. Det understrekes at elevenes rett til leksehjelp ikke rikker ved skolenes frihet knyttet til bruk av lekser i opplæringen. Skolene kan fortsatt velge om det gis lekser og hvilken mengde som gis. Det stilles ikke krav om pedagogisk kompetanse for personene som gjennomfører leksehjelpen. 
Kommunen skal tilby leksehjelp med til sammen åtte timer hver uke til elever i grunnskolen. De åtte timene fordeles fritt på årstrinn slik kommunen selv avgjør. I Vefsn kommune blir tilbudet om leksehjelp gitt på mellomtrinnet(5., 6. og 7.trinn), og på ungdomstrinnet. 
Fra mandag til torsdag er skolen åpen til kl 16.00 for elever som vil gjøre lekser. Det vil være skoleassistenter til stede som kjenner elevene og har ansvar for ro og gode arbeidsforhold.
Rett til skyss gjelder ikke for leksehjelpen.

Skolebøker

I løpet av skoleåret får elevene utdelt mange skolebøker. Kippermoen ungdomsskole har kjøpt nye lærebøker etter Kunnskapsløftet for ca 2 millioner kroner!

Det viser seg at slitasjen på bøkene varierer, og all supplering av bøker må Kippermoen ungdomsskole selv koste. Det er derfor svært viktig at bøkene behandles slik at de varer i mange år. Ei ny lærebok koster mellom 300 – 500 kr.

De fleste elevene tar godt vare på bøkene sine. Bøker blir brukt med omhu, og de blir transportert fram og tilbake med forsiktighet. Det er flott! Bøker må ikke bli utsatt for unødig slitasje. 

1. Hver bok blir registrert på data med elevenes navn
2. Noen bøker har navnelapp hvor eleven må skrive navnet sitt.
3. På alle lærebøker skal det snarest settes på boktrekk etter utlevering.
4. Bøkene må behandles med forsiktighet.
5. Elevene er personlig ansvarlig for utleverte bøker.
6. Skadde og bortkomne bøker må erstattes.

Organisering av skoledagen

ORGANISERING AV SKOLEDAGEN FRA HØST 2020

 1. Arbeidsøkt 08.15 – 09.15

Pause 09.15 – 09.25

 1. Arbeidsøkt 09.25 – 10.25

Pause 10.25 – 10.35

 1. Arbeidsøkt 10.35 – 11.35

Pause 11.35 – 12.05

 1. Arbeidsøkt 12.05 – 13.05

Pause 13.05 – 13.15

 1. Arbeidsøkt 13.15 – 14.15

 

Onsdager er undervisninga ferdig etter 3.arbeidsøkt. Bussene går kl 12.00.

Permisjon fra skolen

En elev kan ha maksimalt til sammen 10 permisjonsdager pr skoleår. Ved fravær utover 10 dager vil eleven bli skrevet ut av skolen. Elevene søker om permisjon via sin meldingsbok.

PERMISJONSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I VEFSN KOMMUNE

NB! Elever i 10. klasse innvilges ikke permisjon for dager eller timer i periodene 15. november – 15. desember 15. april  og etter muntlig eksamen I disse periodene pågår årsprøver, forberedelse til eksamen og gjennomføring av eksamen.

Rutiner for skoleturer og klasseturer

Det skilles mellom 

1. Skoleturer: turer/ekskursjoner som arrangeres av skolen som en del av opplæringen 
2. Klasseturer: turer /utflukter som arrangeres av foreldre 

1. Skoleturer i skolens regi 

Dersom et eller flere av disse kriteriene er til stede, anses turen som en del av opplæringen (opplæringsloven § 2-15): 
- Reisen foregår i skoletiden 
- Lærer er med på turen og mottar lønn 
- Det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse 
- Skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell 
- Turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan 
- De som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud 

Alle aktiviteter i regi av skolen skal være gratis. 

2. Klasseturer /utflukter i regi av foreldre 

Klasseturer/utflukter arrangeres utenfor elevenes skoletid. Skolen har ikke ansvar for elevene, eller for hvordan turene organiseres med hensyn til sikkerhet, reise, innhold, kostnader, bemanning o.l. 
Eventuelle søknader om permisjon vil bli behandlet i tråd med kommunens permisjonsreglement. Det gjøres oppmerksom på at elever ikke har rett til permisjon. Turer og utflukter bør arrangeres på en slik måte at alle inkluderes og har mulighet for å delta. 

Begrunnelse for vedtaket: 
Det er behov for å skille klart mellom turer/ekskursjoner i skolens regi og turer/utflukter som arrangeres utenfor skoletiden. Årsaken til dette er at alle turer, ekskursjoner, arrangement o.l. i skolens regi skal være gratis for alle elever. Deltakelse i arrangementer og turer i elevenes fritid kan ikke pålegges av kommunen

Enstemmig vedtatt i formannskapet 17.02.17

Garderober

Alle trinnene har sin garderobe. Hver elev har sitt garderobeskap hvor ytterklær og sko oppbevares. Elevene kan selv anskaffe seg hengelåser hvis de ønsker å låse skapet sitt.

Erstatningsansvar ved elevskader eller tapt materiell

Foreldre/foresatte til barn i grunnskolen kreves for erstatning på inntil kr. 5000,- for skade voldt fortsettlig eller uaktsomt av deres barn.
Skaden erstattes fullt ut inntil maksimumsbeløpet.
Krav blir tilsendt. Erstatning innbetales kommunekassereren i Vefsn.

Lærebøker eller garderobelås/nøkkel som blir skadet eller kommer bort, må erstattes. 
Kalkulatorer blir utlevert i 8. klasse. Elevene får disse til odel og eie, men må selv anskaffe ny dersom kalkulatoren skulle komme bort eller bli ødelagt.

Verdisaker i kroppsøving – og på skolen: 

Ikke la ting av verdi ligge i klær og bager i gymgarderoben. Verdigjenstander må låses inn. Aller helst - ikke ta med ting av verdi på skolen.

Kantine

Det er viktig med et lite måltid i løpet av skoledagen, og det er hyggelig å samles i allrommet og spise sammen. 
Vi oppfordrer elevene til å ta med egen matpakke og hente friskt og kaldt vann i vår nye vanndispenser, eller kjøpe mat og drikke i skolens kantine. 
Den drives av Vefsn Storkjøkken , og er åpen i storefri.

Adresseforandringer

Det er svært viktig at skolen får melding om adresseforandringer. Dette gjelder både når eleven skifter adresse og når begge eller en av foreldrene får ny adresse.

Skoleskyss

Alle elever som har rett til skoleskyss får nå elektroniske skolekort. Disse kortene skal vare over flere år, og ev brukes fra 1.klasse og ut 10.klasse.
Hvis du er uheldig og mister kortet, må du melde fra til skolen.

Avtale mellom Vefsn kommune og busselskapet.
1. Føreren av bussen er sjefen i bussen.
2. Elevene skal oppføre seg høflig i bussen og rette seg etter de pålegg sjåføren finner nødvendig for trafikksikkerheten.
3. Sjåføren må ikke forstyrres med tilrop / bemerkninger.
4. Dersom en elev viser dårlig oppførsel, ikke retter seg etter sjåførens påbud, skal selskapet melde dette til rektor. Rektor tar opp forholdet med elevens foresatte.
5. Ved misbruk blir busskortet inndratt for en uke.
6. Dersom problemet ikke løses gjennom tiltakene nevnt i punkt 4, kan eleven fratas retten til fri skoleskyss for en periode fra 2 dager til 2 uker. For denne perioden plikter foreldrene å sørge for skyss til sine barn.
Rektor har rett til å inndra busskortet innen denne tidsramme.
7. Elever som påfører kjøretøyet skade, er erstatningspliktig.

Skriftlig eksamen

Informasjon om eksamen fra UDIR:
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/