REFERAT MØTE FAU KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE


8.tr:  Therese Mathisen 8a og  Åse Ying  Marie  Knutsen 8d

9. tr: Ella Sogne 9a og Karianne Moe Aalbotsjord 9b

10.tr: Jonny Haldorsen og Trond Are Rasmussen 10b

 


3 -19/20  Kort om status på skolen

Innføring av læringsbrett

Skolen er godt i gang med opplæring i bruk av læringsbrett. Det blir jobbet med å finne gode kjøreregler for bruk og oppbevaring av brettene slik at det ikke oppstår skader.

Mobbeundersøkelsen

Skolen gjennomfører mobbeundersøkelser hvert år i oktober og mars. Det er ikke meldt inn om situasjoner som kan kalles mobbing, og det er få meldinger. Lærerne har nær kontakt med elevene, og konflikter og dårlige samhandlingssituasjoner jobbes med fortløpende, noe som vil motvirke at det utvikler seg til mobbing.

 

4-19/20 Valg av nytt styre i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg). 

Leder: Jonny Haldorsen, 10b

Nestleder: Åse Ying Marie Knutsen, 8d.  

Leder og nestleder møter i skolens samarbeidsutvalg, og leder møter i det kommunale foreldreutvalget (KFU)

4-19/20 Forslag vedr organisering av skoleuka

Styret er enstemmige om at de ønsker at en modell med undervisningsøkter a 60 min skal velges. Argumenter for dette er at elevene får færre fag hver dag og de får lengre pauser. Dette kan gi ro over læringssituasjonen, og tid til oppstart og avrunding av læringsøktene.

 

Referat fra FAU-møter vil bli lagt på skolens hjemmeside, og sendt til styret i FAU.

Rektor sender sms-melding samme dag som møtet.

 

Neste møte: Mandag 2.des kl 19.00