Allmen kultur

Tilskuddsordningene administreres av Kultursenteret.

Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner

Formål å støtte arbeidet i frivillige kulturorganisasjoner som er heimehørende i Vefsn kommune. Barn og unge vektes 2/3, mens medlemmer over 20 år vektes 1/3.

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til idrett og friluftsliv - allmenn kultur

Hvem kan søke?
Alle frivillige kulturorganisasjoner. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.

Kontaktperson
Synnøve Viksand Johnson, tlf 905 98 049.

Søknadsfrist 15. mars.

Prosjekttilskudd til særlige tiltak/arrangementer

Formål å støtte prosjekter innenfor frivillige kulturorganisasjoner heimehørende i Vefsn kommune.
Aktivitetsfremmende tiltak rettet mot barn og unge vektlegges.
 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til idrett og friluftsliv - allmenn kultur

Hvem kan søke?
Alle frivillige kulturorganisasjoner. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.

Kontaktperson
Synnøve Viksand Johnson, tlf 905 98 049.

Søknadsfrist 15. mars.

Utdanningstilskudd til skoleringstiltak i frivillige organisasjoner

Formål å støtte skolering innenfor frivillige kulturorganisasjoner som er heimehørende i Vefsn kommune, Skoleringstiltakene skal være til fordel for aktiviteter rettet mot barn og unge.

Søknadsskjema

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til idrett og friluftsliv - allmenn kultur

Hvem kan søke?
Alle frivillige kulturorganisasjoner. Tilskudd gis som hovedregel ikke til politiske, livssyns- og interesseorganisasjoner.

Kontaktperson
Synnøve Viksand Johnson, tlf 905 98 049.

Søknadsfrist 15. mars.

Søknad om kulturstipend

En pott av kulturmidlene for allmenn kultur øremerkes stipend for unge kunstnere mellom 15 og 25 år fra kommunen som utmerker seg på nasjonalt/internasjonalt nivå. Stipendet omfatter kunstuttrykkene sang, musikk, litteratur, scenekunst, dans, bildende kunst og film. Ensemble-aktivitet er også omfattet av stipendordningen 

Søknadsskjema

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til idrett og friluftsliv - allmenn kultur

Kontaktperson
Synnøve Viksand Johnson, tlf 905 98 049.

Søknadsfrist 15. mars.

Tilskudd til kunst- og kulturtilbud til eldre (Spaserstokkmidler)

Den kulturelle spaserstokken er omlagt og Vefsn kommune mottar nå en årlig bevilgning fra Nordland fylkeskommune.  I tildelingen heter det at midlene hovedsakelig skal brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet.

Kulturutøvere, enkeltpersoner og grupper, som har planer om å formidle kunst og kultur til eldre, kan søke støtte.

Søknadsskjema

Kontaktperson
Synnøve Viksand Johnson, tlf 905 98 049.

Søknadsfrist 15. mars.

Idrett, friluftsliv, miljø, folkehelse og grendehus/bygdehus

Tilskuddsordningen administreres av Folkehelse.

Stipend til unge idrettsutøvere (Enkeltpersoner eller lag)

Formål å fremme prestasjonsevnen til unge idrettsutøvere (enkeltpersoner / lag) som utmerker seg på nasjonalt nivå.

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd idrett og friluftsliv - allmenn kultur

Søknad om idrettsstipend

Hvem kan søke?
Idrettsorganisasjoner tilsluttet NIF og enkeltpersoner

Kontaktperson Anne-Marit Almås Marken tlf 959 97 594

Søknadsfrist 15. mars

Prosjekttilskudd til særskilte tiltak / arrangementer innen idrett

Formål å fremme idrettsaktiviteter spesielt overfor barn og ungdom.

Utdanningstilskudd til idrettsorganisasjoner

Formål å fremme miljøvenlig livsførsel i alle aldersgrupper, øke interessen for friluftsliv / miljøengasjement.

Drifts- og aktivitetstilskott - idrett

Formål å styrke idrettsorganisasjonenes aktiviteter overfor barn og ungdom.

Tilskudd til grendehus / bygdehus

Kommunen kan innvilge stønad til bygdehus, grendehus, allaktivitetshus o. l.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til grendehus

Søknad om tilskott til drift av grendehus

Hvem kan søke?
Huseier / styre for hus som er åpne for allmennheten som et kulturelt og sosialt møtested

Kontaktperson Anne-Marit Almås Marken tlf 959 97 594

Søknadsfrist 15. juni.

Tilskudd til folkehelseformål

Tilskuddsordningens overordnede mål er å støtte aktivt opp under befolkningens fysiske og psykiske helse.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til folkehelseformål

Søknadskjema for tilskudd til folkehelseformål

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner, næringslivsorganisasjoner,  sammensluttning av private personer og private bedrifter kan søke.

Kontaktperson:  Anne-Marit Almås Marken tlf 959 97 594

Vedlikehold private veger

Ordningen administreres av teknisk drift.

Tilskudd til vintervedlikehold av privat veg

Hvert år i forbindelse med behandlingen av neste års budsjett, vedtar kommunestyret om det skal settes av midler til vintervedlikehold av privat veg.

Søknadsfrist blir kunngjort her på nettsiden og i Helgelendingen.

Informasjon finner du i retningslinjer for tildeling av tilskudd til vegvedlikehold

 

Landbruk og skogbruk

Tilskuddsordningene administreres av plan og utvikling

Særskilte miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap - SMIL-midler

Formål å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbruket, redusere forurensning / erosjon gjennom beplanting m. v.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK-midler

Formål at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

Landbruksfondet

Tiltak til beste for jordbruker

Hvem kan søke?
Næringsutøvere og organisasjoner i landbuket

Kontaktperson Hans Gunnar Otervik tlf 75 10 18 07

Ingen søknadsfrist

Jordbruksfondet

Tiltak til beste for landbruket i området Hundåla - Husvika

Hvem kan søke?
Næringsutøvere og organisasjoner i landbuket

Kontaktperson Hans Gunnar Otervik tlf. 75 10 18 07

Ingen søknadsfrist

Skogfondet

Tiltak til beste for skogbruket

Hvem kan søke?
Skogeiere og organisasjoner

Kontaktperson Hans Gunnar Otervik tlf 75 10 18 07

Ingen søknadsfrist

Viltfondet I

Formål å forebygge skader på landbruksnæringen forvoldt av hjortevilt.

Hvem kan søke?
Næringsutøvere i landbuket

Kontaktperson Hans Gunnar Otervik tlf. 75 10 18 07

Søknadsfrist 15. november

Viltfondet II

Formål å fremme viltforvaltningen i kommunen, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m. m.

Hvem kan søke?
Enkeltpersoner og organisasjoner

Kontaktperson Hans Gunnar Otervik tlf 75 10 18 07

Søknadsfrist 15. november