Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - Langtidsopphold

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Langtidsplass

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Vefsn kommune har langtidsplasser i sykehjem i:

 Omsorgsdistrikt Nord:

  • Avd. Parkstuo - spesialavdeling for alderspsykiatri
  • Avd. Paviljongen - langtidsplasser
  • Avd. Parkalleen - langtidsplasser. Parkalleen er under nedbygging og tar ikke inn nye beboere. 

Omsorgsdistrikt Sør:

  • Avd. Lokalmedisinsk senter (LMS) - Øyeblikkelig hjelp/korttidsplasser
  • Avd. Solina - pallliativ behandling/langtidsplasser/korttidsplasser
  • Avd. Miljøtunet - for personer med demens
  • Avd. Fredlundskogen - for personer med demens
  • Avd. Nyrudskogen - langtidsplasser

Målgruppe

Personer som pga sykdom og/eller nedsatt funksjonsnivå trenger heldøgns omsorg og pleie.

Kriterier/vilkår

Bruker må ha et hjelpebehov som på grunn av sykdom og/eller redusert funksjonsnivå ikke kan ivaretas i hjemmetjenesten.

Pris for tjenesten

Egenandel for langtidsopphold på institusjon (Punkt 4)

Det henvises til forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan selv eller ved hjelp av en annen person  fylle i søknadsskjemaet. Søknaden må underskrives av deg selv eller verge for at kommunen skal kunne innhente nødvendige opplysninger til søknadsbehandlingen.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret kan også hjelpe deg med dette.

Søknaden sendes Tjenestekontoret.

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig for at du skal få hjelp. Du kan også søke muntlig over telefon. 

Tjenestekontoret gjør en vurdering av søknaden din og den avgjøres av enhetslederne for omsorg.

 

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Kontinuerlig

Søknaden sendes til

Vefsn kommune

Tjenestekontoret

Postboks 560

8651 Mosjøen

Det kan også sendes søknad på eDialog sikker innsending av dokumenter til kommunen

https://www.vefsn.kommune.no/edialog.476063.no.html

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-03-20 13:33