Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Sykehjem - korttidsopphold

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du trenger behandling eller opptrening etter sykdom, utredninger eller har et økt pleiebehov for en periode.

Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold

Korttidsopphold i institusjon er lokalisert til  Enhet for sykehjemstjenester., Vefsn sykehjem og er fordelt på følgende avdelinger:

- Korttidsavdelingen
- Avdeling Miljøtunet
- Avdeling Solina
- Avdeling Nyrudskogen

Det kan søkes om enkeltopphold eller rulleringsplass. 

Rulleringsplass gis hvis det er behov for jevnlig avlastning, rehabilitering eller korttidsplass i sykehjem. Rulleringsplass gis med varierende lengde på opphold og hjemmeperiode, ut i fra den enkeltes behov. Rulleringsplass tildeles for 6 måneder av gangen.

 

Målgruppe

Et tidsbegrenset bo- og behandlingstilbud til syke og/ eller funksjonshemmede som trenger heldøgns pleie og omsorg i sykehjem, med det mål å kunne bli i stand til å tilbakeføres til eget hjem.

Kriterier/vilkår

Bruker må ha et pleie- og omorgsbehov som i den aktuelle tidsperioden ikke dekkes av hjemmetjenester på en hensiktmessig måte.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Betaling for hjemmehjelp/praktisk bistand og opphold i institusjon

 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan selv eller ved hjelp av en annen person  fylle i søknadsskjemaet. Søknaden må underskrives av deg selv eller verge for at kommunen skal kunne innhente nødvendige opplysninger til søknadsbehandlingen.  Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Tjenestekontoret kan også hjelpe deg med dette.

Søknaden sendes Tjenestekontoret.

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig for at du skal få hjelp. Du kan også søke muntlig over telefon. 

Tjenestekontoret gjør en vurdering av søknaden din og den avgjøres av enhetslederne for omsorg.

 

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Kontinuerlig vurdering

Søknaden sendes til

Vefsn kommune

Tjenestekontoret

Postboks 560

8661  Mosjøen

Det kan også sendes søknad på eDialog sikker innsending av dokumenter til kommunen

https://www.vefsn.kommune.no/edialog.476063.no.html

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-08-05 10:33