Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april 2021 kl. 15:30

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Støttekontakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hovedmålet med støttekontakt er bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en meningsfylt og aktiv tilværelse i fellesskap med andre.

Oppgavene til en støttekontakt kan være sosialt samvær/følge til ulike fritidsaktiviteter på dine premisser. 

Ordningen har fokus på å bryte isolasjon ved å komme seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter.

Kriterier/vilkår

- Du må være avhengig av bistand for å kunne delta i sosiale aktiviteter
- Du må ha utbytte av deltakelse i ulike aktiviteter
- Ordningen skal ikke innvilges pga avlastningsbehov hos pårørende, til praktisk
   bistand eller helsehjelp. Ta kontakt med Tjenestekontoret dersom du har behov
   som ikke kommer inn under støttekontaktordningen.
- Tjenesten innvilges som hovedregel ikke til barn under 8 år da gruppen sjelden har
   et selvstendig kultur og fritidsliv uavhengig av foresatte
- Beboere på institusjon og i bemannede omsorgsboliger prioriteres som
   hovedregel ikke
- Pårørende og nær slekt engasjeres ikke som støttekontakt/treningskompis

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Det er ikke noe søknadsfrist på støttekontakt.

Har du fått innvilget støttekontakt har dette vedtaket en vedtaksperiode. Det er en fordel å være i god tid med ny søknad hvis du fortsatt har behov for støttekontakt etter endt vedtaksperiode.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 16:19