Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev.  Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 

Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.

Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.

Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Skolehelsetjenesten består av skolelege som har det medisinskfaglige ansvaret, og helsesykepleier.Skolehelsetjenesten.jpgSkolehelsetjenestens oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn, samt fremme barns helse og trivsel.

Dersom vi finner sykdom eller andre forhold som bør utredes nærmere, vil skolehelsetjenesten henvise eleven til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Helsesykepleier i skoleteam ved aktuelle saker og i ansvarsgrupper rundt barn med sammensatte behov.

Helsesykepleier i skolen er et lavterskeltilbud. Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.

Les om skolehelsetjenesten på helsenorge.no.

Gruppebaserte tilbud

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole Se oversikt

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___

Skjema

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestastasjon og skolehelsetjeneste
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-09-17 13:26