Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. feb. 2021 kl. 09:40

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Skolefritidsordning (SFO)

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

SFO

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med særskilte behov i 1. til 7. klasse.

Vefsn kommune skal legge til rette for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn fra 1. – 4. klasse tilbud om skolefritidsordning . Skolefritidsordninga skal tilrettelegges som et pedagogisk, kulturelt og lekpreget omsorgs- og fritidstilbud.

Utgiftene ved drift av kommunens skolefritidstilbud dekkes av statstilskudd, foreldrebetaling og kommunalt tilskudd.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

SFO- tilbudet gjelder for følgende barnegrupper:

  • Funksjonshemmede barn fra 1. - 4. klasse
  • Barn fra 1. klasse/førskolen

Videre prioritering etter følgende mønster:

  • 2. klassinger
  • 3. klassinger
  • 4. klassinger
  • Funksjonshemmede barn fra 5. – 7. klasse

Pris for tjenesten

Betalingssatser

Foreldrebetalinga fastsettes av kommunestyret ved budsjettbehandlinga hvert år.

Mat- og fruktpenger fastsettes av den enkelte skolefritidsordning.

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

Retningslinjer

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker om redusert betaling må du informere om:

  •  din sivilstand
  •  hvis du ikke har felles barn med din ektefelle/samboer/partner må du informere om det
  •  din eller husholdets samlede brutto inntekt
  •  dersom du ikke bor sammen med barnets andre forelder, må du informere om det. Det er inntekten til den forelderen som bor på barnets folkeregistrerte adresse som brukes til å beregne inntekt.

Søknaden sendes til kommunen.

Åpningstid

Skolefritidsordninga kl. 06.45 - 16.30 fem dager i uka. Åpent hele året, med unntak av 5 kurs/planleggingsdager for personalet.

Videre har skolefritidsordningen stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

I sommerferien får deltakere i SFO tilbud om ferieklubb.

Det forutsettes at alle barna avvikler 4 ukers ferie i løpet av kalenderåret.

Barna kan være på SFO før skolestart om morgenen, etter skoletid og/eller på skolefrie dager.

Bemanning

Rektor ved den enkelte skole er administrativ leder for SFO-, og det er også tilsatt en daglig leder for SFO ved hver enkelt skole. Bemanning ellers består av assistenter.

I tillegg til det fast ansatte personalet kan ressurspersoner fra lokalmiljø, yrkesliv og lag/foreninger trekkes inn i SFO etter behov.

Det skal i gjennomsnitt ikke være mer enn 15 barn pr. voksen i skolefritidsordninga.

Kommunen har utarbeidet rammeplan for skolefritidsordninga. Innholdet ellers i kommunens skolefritidstilbud skal utarbeides ved den enkelte skole i samarbeid med foreldrene.

Kommunens overordna målsettinger for SFO er utgangspunktet for de lokale SFO-planer.

Skjema


Vedlegg


Søknadsfrist


De som ønsker å delta i skolefritidstilbudet fra skolestart, må sende bindende påmelding (elektronisk søknad)  til den skolen de tilhører, innen 20. februar samme kalenderår.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-10-15 08:45