Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling alkohol

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Tillatelse til å servere alkohol

Beskrivelse

Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol,
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, eller
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg og servering av alkoholholdig drikk.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Du kan søke om bevilling til å skjenke alle alkoholtyper, det vil si, alkoholholdige drikker gruppe 1, 2 og 3.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for serveringen kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at serveringen av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Partnere

 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt:
Alkoholloven §§ 1-3, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Lover

Alkoholloven
Forvaltningsloven
Serveringsloven

Forskrifter

Alkoholforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke på skjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknad om skjenkebevilling skal leveres på skjema angitt av Vefsn kommune. Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges søknaden.

Skjema

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til salgsstedet
 • Bekreftet kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Tegninger av salgsstedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Konseptbeskrivelse. Opplysninger om salgsstedet, åpningstider, eventuell annen virksomhet i tilknytning til salgsstedet (kun nye bevillinger)
 • Investeringsbudsjett (kun nye bevillinger)
 • Driftsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Likviditetsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Firmaattest for bevillingssøker og samtlige virksomheter som er involvert i driften av denne
 • Skatteattest  for innbetalt skatt og mva for bevillingssøker, eventuelt fullmakt for innhenting.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk ved at du må logge deg på id-porten. Evt. ytterligere vedlegg kan sendes til:  post@vefsn.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Saksbehandlingstid

Tidsfrister
Vefsn kommune tilstreber raskest mulig behandlingstid for salgs- ogskjenkebevillingssøknader, samtidig som vi skal ha en forsvarlig håndtering av søknadene.

Kommunen har inntil fire måneder på å behandle en søknad om salgs- eller skjenkebevilling.
Fristen løper fra det tidspunkt all nødvendig dokumentasjon har kommet inn til kommunen.

Fristen gjelder tilsvarende for endring av salgs- og skjenkebevilling.

Ved komplekse saker kan fristen forlenges én gang. Forlengelsen skal begrunnes, og søkeren skal få begrunnelsen før den opprinnelige fristen er ute.

Oversittelse av saksbehandlingsfristen medfører ikke at bevilling er innvilget.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Det er klagerett på avslag. Klagen sendes post@vefsn.kommune.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Harald Fåkvam
Tittel:SLT-koordinator
Telefon:994 08 108
Mobil:994 08 108
Epost:harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2024-02-05 21:47