Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer

Skjenkebevilling alkohol

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Alkohol - Skjenkebevilling

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke kommunen om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol,
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent, eller
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Partnere

 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknad om skjenkebevilling skal leveres på skjema angitt av Vefsn kommune. Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges søknaden.

Skjema

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til salgsstedet
 • Bekreftet kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Tegninger av salgsstedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Konseptbeskrivelse. Opplysninger om salgsstedet, åpningstider, eventuell annen virksomhet i tilknytning til salgsstedet (kun nye bevillinger)
 • Investeringsbudsjett (kun nye bevillinger)
 • Driftsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Likviditetsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Firmaattest for bevillingssøker og samtlige virksomheter som er involvert i driften av denne
 • Skatteattest  for innbetalt skatt og mva for bevillingssøker, eventuelt fullmakt for innhenting


 

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk ved at du må logge deg på id-porten. Evt. ytterligere vedlegg kan sendes til:  post@vefsn.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Saksbehandlingstid

Tidsfrister
Vefsn kommune tilstreber raskest mulig behandlingstid for salgs- ogskjenkebevillingssøknader, samtidig som vi skal ha en forsvarlig håndtering av søknadene.

Kommunen har inntil fire måneder på å behandle en søknad om salgs- eller skjenkebevilling.
Fristen løper fra det tidspunkt all nødvendig dokumentasjon har kommet inn til kommunen.

Fristen gjelder tilsvarende for endring av salgs- og skjenkebevilling.

Ved komplekse saker kan fristen forlenges én gang. Forlengelsen skal begrunnes, og søkeren skal få begrunnelsen før den opprinnelige fristen er ute.

Oversittelse av saksbehandlingsfristen medfører ikke at bevilling er innvilget.

Klagemulighet

Det er klagerett på avslag. Klagen sendes post@vefsn.kommune.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Administrasjon/fagstab
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-06-04 14:28