Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning

Beskrivelse

 • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
 • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer og stedfortreder må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve, men kurs.

Pris for tjenesten

Behandling av søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning koster kr. 500,- pr dag.
Dersom det samlet blir solgt alkoholholdig drikk der omsetningsgebyret overstiger grunngebyret, vil kommunen etterfakturere for det overskytende.
For ambulerende bevilling er beløpet kr. 310,-
Kommunen sender ut regning.

Partnere

Helgeland politidistrikt, Mosjøen politistasjon

aaa

Lover og forskrifter

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9.

Lover

Alkoholloven

Forskrifter

Alkoholforskriften

Retningslinjer

Alkoholforskriften med kommentarer

Alkoholloven med kommentarer

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling skal leveres på skjema angitt av Vefsn kommune. Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges søknaden.

Skjema

Søknadsfrist

Søknadsfristen er minst 14 dager før arrangementet skal finne sted.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk. Evt. vedlegg kan sendes til post@vefsn.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen har 14 dager på å behandle søknaden. Fristen løper fra det tidspunkt all nødvendig dokumentasjon har kommet inn til kommunen.

Oversittelse av saksbehandlingsfristen medfører ikke at bevilling er innvilget.

Vilkår

 • Bevillingsgebyr skal være betalt før arrangementet finner sted.
 • Snarest etter arrangementet skal det sendes inn Omsetningsoppgave for alkohol
 • For hver skjenkebevilling skal det angis én ansvarshavende og én stedfortreder.
 • Ansvarshavende og / eller stedfortreder skal være til stede under hele arrangementet.
  Det kan gis fritak fra kravet om stedfortreder dersom arrangementets karakter tilsier at det er tilstrekkelig med én ansvarshavende.

Kursing av ansvarshavende
For skjenkebevilling for enkeltanledning skal den som er oppført som ansvarshavende og eventuell stedfortreder ha deltatt på kurs i alkohollovgivningen. Kurset skal omhandle relevant regelverk i alkohollovgivningen.
Kommunen skal sørge for at kurs blir avholdt ved behov, minimum to ganger i året.
Kurset skal annonseres på kommunens nettsider og i lokalpressen i god tid før det skal avholdes.

Vilkår
Andre vilkår for skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende kan være:

 • skjenking fra åpnet embalasje
 • tilstrekkelig vakthold, om nødvendig i samråd med politiet
 • fysisk avgrensning av skjenkeområdet

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00 kl 10-14
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Harald Fåkvam
Tittel:SLT-koordinator
Telefon:994 08 108
Mobil:994 08 108
Epost:harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2024-02-28 12:19