Kommunal planlegging

Kommunal planlegging omfatter både hvordan Vefsn skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven. De mest sentrale planene for Vefsn kommune er kommuneplanens arealdel og kommuneplanens langsiktige strategidel.

Mange av våre kunder tar kontakt med oss med spørsmål om planer som er vedtatt eller planer som er under behandling. Ved å gjøre planene tilgjengelig på nett håper vi å øke tilgjengeligheten til våre brukere. Nederst i teksten er det linker til plan- og kartdata, planer på høring og som nylig er vedtatt, samt hjelpemidler til utarbeiding av private planer.

Privat planlegging og gebyr

For private planer skal alltid planinitiativskjema utfylles før oppstartsmøte avholdes. Etter at godkjent planinitiativ foreligger vil kommunen innkalle til oppstartsmøte.

Pris- og avgiftsregulativ Vefsn kommune