Planleggingen av kommunens arealbruk skjer gjennom kommuneplanens arealdel, gjennom kommunedelplaner og gjennom reguleringsplaner.

Kommuneplanens arealdel med delplaner skal danne grunnlag for framtidig arealbruk i kommunen. Den skal legges til grunn ved videre regulering og utbygging.

Oversikt over gjeldende arealplaner finnes i planinnsyn og i digitalt planarkiv eller de kan sees i kommunekart.