Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgsbevilling alkohol

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Alkohol - salgsbevilling

Beskrivelse

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Hvem kan søke?
Du må være en virksomhet som skal drive salg av alkoholholdig drikk som skal drikkes utenfor salgsstedet. Bensinstasjon eller kiosk kan ikke få salgsbevilling.

Hva slags alkohol gjelder bevillingen?
Salgsbevillingen gjelder alkoholholdig drikk gruppe 1, det vil si drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Krav til deg som søker
Både bevillingshaver og andre som har vesentlig innflytelse på virksomheten må vise til uklanderlig vandel når det kommer til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.

Bare personer som har et daglig ansvar for salget kan oppnevnes som styrer. En styrer har som oppgave å se til at salget av alkoholholdig drikke skjer i henhold til regelverket. Styreren og stedfortrederen skal være kontrollmyndighetens kontaktpersoner.

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt
Alkoholloven §§ 1-3, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

Lover

Alkoholloven

Forskrifter

Alkoholforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker på søknadsskjema fra kommunen. Du kan kontakte kommunen for hjelp til å søke.

Søknad om salgsbevilling skal leveres på skjema angitt av Vefsn kommune.
Nødvendig tilleggsdokumentasjon skal fremkomme av søknadsskjemaet og vedlegges søknaden.

Skjema

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til salgsstedet
 • Bekreftet kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Tegninger av salgsstedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Konseptbeskrivelse. Opplysninger om salgsstedet, åpningstider, eventuell annen virksomhet i tilknytning til salgsstedet (kun nye bevillinger)
 • Investeringsbudsjett (kun nye bevillinger)
 • Driftsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Likviditetsbudsjett for ett år (kun nye bevillinger)
 • Firmaattest for bevillingssøker og samtlige virksomheter som er involvert i driften av denne
 • Skatteattest  for innbetalt skatt og mva for bevillingssøker, eventuelt fullmakt for innhenting

Saksbehandling

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Harald Fåkvam
Tittel:SLT-koordinator
Telefon:994 08 108
Mobil:994 08 108
Epost:harald.faakvam@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-28 12:08