Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk bistand i hjemmet

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Hjemmehjelp

Beskrivelse

Du kan søke om praktisk bistand hvis du trenger hjelp til rengjøring, klesvask, skifte av sengetøy og lignende. Du kan også få hjelp til å bestille matvarer som kan leveres hjemme hos deg.

Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hjemmetjenesten har fem avdelinger:

  • Hjemmetjenesten Sør
  • Hjemmetjenesten Nord
  • Hjemmetjenesten Sentrum
  • Hjemmetjenesten Parken
  • Skjervengan bo- og servicesenter

Målgruppe

Personer med sykdom eller funksjonshemming

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

Bruker må samtykke i at det utføres arbeidsmiljømiljøkartlegging, og at hjemmet tilrettelegges på en slik måte at personalet ikke utsettes for belastninger som er i strid med arbeidsmiljøloven.

Dette innebærer:

  • Nødvendig utstyr for å utføre tjenesten må være på plass i brukers hjem. (egnet renholdsutstyr, støvsuger, rengjøringsmiddel mm.)
  • Reinhold og risting/lufting av tunge matter og gulvtepper vil ikke bli utført
  • Et røykfritt arbeidsmiljø.
  • Husdyr skal oppholde seg i et annet rom mens tjenesten utføres. Hunder som er ute, skal stå i band.
  • Veien til bolig må være farbar på en slik måte at ikke personalet utsettes for fare. Det må være brøytet og strødd.

Pris for tjenesten

Hvis hjemmetjenesten skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal denne delen av tjenesten være gratis.

Betalingssatser finner du i Pris. og avgiftsregulativet for Vefsn kommune

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om praktisk bistand, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Praktis bistand utføres av ansatte i den kommunale hjemmetjenesten.

Renhold av bolig innvilges vanligvis hver 3. uke. Renhold kan utføres oftere ved særlig behov.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist

Kontinuerlig vurdering

Søknaden sendes til

Vefsn kommune

Tjenestekontoret

Postboks 560

8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2024-06-13 07:28