Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Kriterier/vilkår

Søker må fremlegge legeerklæring som dokumenterer at søker ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege seg over lengre avstander (for eksempel på grunn av alvorlig hjerte- og lungeproblem).

- Søker må dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet

Ved vurdering av «særlige behov» har Vegdirektoratet uttalt at det skal ses på:

- de konkrete steder søker må oppsøke

- om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker

- hvor hyppig søker har dette behovet og

- om problemet kan løses på en annen måte

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.

Handling, aktiviterer knyttet til bæring og sosiale aktiviteter gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelser.

Søknadsskjema fås ved tjenestekontoret og leveres på samme sted med legeerklæring og passfoto.

Legeerklæring må vedlegges søknaden.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om parkering for forflytningshemmede

Parkeringsforskriften

___

Skjema

Skjema

Vedlegg

Legeattest og bilde

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 15:56