Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
7. mai 2021 kl. 20:22

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Omsorgsbolig

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

trygdebolig eldrebolig bolig for funksjonshemmede

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en tilrettelagt bolig som er tilpasset bevegelseshemmede. Boligen er beboerens eget hjem . Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende.   

Vefsn kommune har følgende omsorgsboliger:

  • Håreksgate 14 - 28:
  • Håreksgate 13: 18 to -roms leiligheter og 9 alkoveleiligheter (ettroms). 
  • Kristian Qvalesgt 30: 14 leiligheter. Boligen har fellesarealer i hver etasje. 
  • Meyersgate 2: 5 leiligheter. Boligen har fellesarealer.
  • Austerbygdvegen 58 og 60 : 28, to roms leiligheter. Boligene har fellesarealer. Hjemmetjenesten sentrum har i dag personalbase tilknyttet boligene.
  • Torolfsgate 7: 28 leiligheter. Leilighetene ligger på Parken bo - og servicesenter og har heldøgnsbemanning. Tilgang til kantine og andre fellesarealer. . 

I tillegg har Vefsn kommune tildeligsrett for tilrettelagte leiligheter i borettslag:

  • Hagen borettslag, Wergelandsvegen 8, 23 leiligheter
  • Borettslag Hagen 2, Skjervgata 30 og Holbergsgt 2B, 24 leiligheter
  • Litjenget Borettslag, 24 leiligheter

 

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Omsorgsbolig kan tildeles brukere med
behov for hjemmesykepleie eller
hjemmehjelp og med en bo- og
livssituasjon som gjør at det er vanskelig å
bo hjemme.

 

 

 

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

I vurderingen tas det hensyn til
brukers fysiske, psykiske og sosiale
situasjon. Før tildelingen av omsorgsbolig
skjer, skal andre tiltak være vurdert,
herunder fysisk ombygging/utbedring av
egen bolig. Dette gjøres ved en tverrfalig vurdering av saksbehandler på tjenestekontoret og ergoterapeut. Salg og kjøp av ny bolig skal også være vurdert før en kan bli tildelt omsorgsbolig. 

Søker skal som hovedregel ha hatt folkeregistrert botid i Vefsn kommune de siste to år, eller ha en annen nær tilknytning til kommunen.

Pris for tjenesten

Det henvises til kommunens husleiesatser. Opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til Vefsn kommune v/ boligkontoret.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forvaltningsloven
Husleieloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknad om bolig utredes av Tjenestekontoret og avgjøres av omsorgslederne. 

Hvis du skal søke bolig på Litjenget eller i Hagen 1 og 2, skal du også søke til Vefsn kommune. 

Skjema

Søknadsfrist

Kontinuerlig 

Søknaden sendes til

Tjenestekontoret

Postboks 560

8651 Mosjøen

Det kan også sendes søknad på eDialog sikker innsending av dokumenter til kommunen

https://www.vefsn.kommune.no/edialog.476063.no.html

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til Statsforvalteren i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-10-29 10:19