Hva er pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)?

Vi er en kommunal tjeneste, som hjelper barn, ungdom og voksne med spesielle behov, til en bedre opplæring og undervisningssituasjon.

Alle kan henvende seg til PPT for råd og veiledning. Alle våre tjenester er GRATIS!!

Hva er det PPT ofte gir hjelp til?

PPT driver utredning, veiledning og rådgivning i forhold til:

 • Ulike typer fagvansker (f.eks. lese- og skrivevansker, matematikkvansker).
 • Språkvansker
 • Samspillsvansker
 • Ulike typer funksjonshemninger.
 • Sosiale/følelsesmessige vansker.
 • Mobbing.
 • Skolevegring
 • Ulike behov i forbindelse med overgang/oppstart i barnehage/skole, yrkesliv.

Virkeområde/samrbeidspartnere:

Vår tjeneste er forankret i Opplæringslova, og dette er således tjenestens viktigste styringsdokument. Den pedagogisk-psykologiske tjenesta er beskrevet i Opplæringslovens § 5-6 hvor en kan lese:

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta."

 Vår nærmeste samarbeidspartner er skoler og barnehager.

Noen ganger er vanskene av en slik art at våre brukere har behov for andre tjenester, slik som helsevesen, sosialtjeneste, NAV, spesialtjenester på fylkes- og nasjonalt nivå (Statped). PPT kan i slike tilfeller være bindeledd og veileder mellom bruker og disse instansene.

I PPT møter du pedagogisk-psykologiske rådgivere med ulik type fagbakgrunn:

 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • Spesialpedagoger.
 • Logopeder
 • Sosialfaglige medarbeidere.

Forøvrig skal vi være et bindeledd mellom foreldre, skole og ulike hjelpeinstanser i arbeidet rundt tilbudene knyttet til opplæring.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved PP-tjenesten har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13.

De ansatte ved PPT for Vefsn-regionen:

 

Sissel Bakke Leder/pedagogisk psykologisk rådgiver sissel.bakke@vefsn.kommune.no
Håkon Pedersen pedagogiske psykologisk rådgiver/nestleder hakon.pedersen@vefsn.kommune.no
Rita Krogh pedagogiske psykologisk rådgiver/leksolog rita.krogh@vefsn.kommune.no
Heidi Bech Arntsberg pedagogiske psykologisk rådgiver/logoped heidi.arntsberg@vefsn.kommune.no
Monica Knutli Brennhaug pedagogiske psykologisk rådgiver/logoped/leksolog monica.knutli.brennhaug@vefsn.kommune.no
Rita Åkvik Bråten spesialpedagog rita.akvik.braten@vefsn.kommune.no
Trine Klaussen Johansen Merkantil trine.johansen@vefsn.kommune.no