Vefsn kommunestyre har i møte 24.3.2021 behandlet detaljregulering for Tempelhaugen.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med ca 20 boenheter og tilhørende infrastruktur. Tiltaket betyr en fortetting på Osbakken.

Saksdokumentene og opptak fra kommunestyrets behandling kan ses via denne linken: https://vefsn.kommunetv.no/archive/123?caseId=4129

Vedtak i hht pbl § 12-12 kan påklages. Evt. klage må framsettes skriftlig og sendes til Vefsn kommune på edialog: https://www.vefsn.kommune.no/edialog
eller til Vefsn kommune, Plan og utvikling, postboks 560, 8651 Mosjøen, innen 3 uker fra dags dato.

Eventuelle krav om erstatning/innløsning som følge av vedtakene i hht pbl § 12-12 må framsettes skriftlig for Vefsn kommune innen 3 år fra dags dato.