Om avdelingen

Kvalitetsavdelingen er en egen avdeling i tjenesteområde helse og omsorg.

Den nyetablerte kvalitetsavdelingen har som mål å sørge for god kvalitet på tjenestene ved å sikre at vi jobber systematisk med kvalitets- og forbedringsarbeid i helse og- omsorgstjenestene.

Avdelingen skal være en bidragsyter ved å etablere gode samarbeidsformer med ulike avdelinger og enheter, og bidra til ivaretakelse av pasientsikkerhet gjennom tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Avdelingen skal understøtte kjernedriftsoppgavene med tilgjengelig spisskompetanse, og bidra til kompetanseutvikling innenfor tjenestene i helse og omsorg.

Tverrfaglig team

Personalet er et tverrfaglig team bestående av: 

Kontaktinformasjon

Leder Veronica. H. Pettersen
Telefon 41 44 81 11