Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon 0-5 år

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Helsestasjonen for barn følger barnet fra fødsel til skolealder. På helsestasjonen får du
  • Svangerskaps- og barselomsorg, blant annet tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Helsestasjonen vil også gi råd eller tilby kurs om foreldrerollen og om samliv. Du kan få prevensjonsveiledning og rekvirering av prevensjonsmiddel.
  • Helseundersøkelser og vaksinasjon for barn fra de er nyfødte til de når skolealder.
  • Hvis du har barn med spesielle behov eller som er kronisk syke eller funksjonshemmede, vil helsestasjonen samarbeide med annet helsepersonell for at barnet skal få det rette tilbudet.
  • Hjelp til god psykisk helse og forebygging av psykiske vansker.
Helsestasjonen har et spesielt ansvar for å følge med på barn og familier i potensielt vanskelige livssituasjoner og vil sørge for hjelp og oppfølging både til barn og deres foreldre.

Helsestasjonstjenesten 0-5 år er en lovpålagt tjeneste og gir et gratis helsetilbud til alle barn i alderen 0-5 år og deres familier. Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får.

Tjenesten tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.  

Faste kontroller i helsestasjonen  

Sykdom hos barn og foreldre:

Syke barn og foreldre skal ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefaren! Oppsøk evt fastlege ved behov for undersøkelse eller vurdering av barnet.

Utenom vanlige undersøkelser:

Ønsker dere å snakke med helsesykepleier utenom de vanlige konsultasjonene, ber vi dere bestille tid.

Vaksinasjon

Hensikten med vaksinasjonen er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer.

Helsestasjonen følger det det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene registreres i et nasjonalt vaksinasjonsregister som kalles SYSVAK.

Mer informasjon om vaksinene som gis, se Folkehelseinstituttets nettsider:fhi.no. 

Ta kontakt ved spørsmål eller ønske og behov for mer informasjon.

Barselgruppe:

Alle som har født får invitasjon til barselgruppe når barnet er ca 4 uker. Formålet med dette tilbudet er å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer.

Fysioterapi

Helsestasjonen har et samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten. Fysioterapeut er på helsestasjonen 1 dag i måneden og helsesykepleier kan henvise ved behov.

Tverrfaglig samarbeid

Foresatte er helsesykepleiers nærmeste og viktigste samarbeidspartner, men i enkelte saker og situasjoner som oppstår, kan det være nødvendig og behov for å kontakte andre faggrupper/instanser for videre oppfølging og hjelp.

Andre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, psykolog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, Familietjenesten, PPT, Barnevernstjenesten, BUP og evt. andre aktuelle instanser etter behov. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Smittevernloven § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Retningslinjer

Helsestasjon 0-5 år

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje ei svært alvorleg hending i samband med tenesta kan du som pårørande eller pasient sende ei varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Telefon:75 10 16 20
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:C.M. Havigs gate 45 8656 MOSJØEN

Kontaktpersoner

Navn:Hanne Maren Valåmo
Tittel:leder helsestassjon og skolehelsetjenesten
Telefon:97609728
Mobil:97609728
Epost:hanne.maren.valamo@vefsn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-20 10:14