Melding om planvedtak pbl § 11-15.

Kommunestyret behandlet i møte 24.03.2021 sak 26/21:

Endring kommunedelplan for Mosjøen samt endringer i vedtektene for Vefsn kommunes parkeringsfond.

Forslaget rydder opp i en del uklarheter fra tidligere versjon, samt reduserer krav til parkering i handelssentrum, noe som kan lettere forhold for utbyggere i handelssentrum. Videre etterkommes AVINORS innsigelse.

I samme sak ble det også vedtatt endringer i vedtektene for Vefsn kommunes parkeringsfond. Takstene i frikjøpsordningen justeres i hht tidligere vedtak sak 14/20 den 3.mars 2020, og forslag til justerte vedtekter datert 19.11.2020 vedtas som førende for Vefsn kommunes parkeringsfond.

Saksdokumentene og opptak fra kommunestyrets behandling kan ses via denne linken:
https://vefsn.kommunetv.no/archive/123?caseId=4117​