Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerstyrt personlig assistent

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Personlig assistent

Beskrivelse

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Brukerstyrt personlig assistanse er først og fremst beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Det er likevel ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende, eller av en slik art at det mest hen​​siktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse.

Kommunen har en plikt til å tilby brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte søker, avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse, som beskrevet ovenfor.

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Målgruppe

  • Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
  • Familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier/vilkår

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Pris for tjenesten

Betalingssatser

For spørsmål om tjenesten:
BPA-koordinator  Mette Hunnålvatn Lynghaug
Tlf. 90 56 96 38

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Retningslinjer

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv fra 2000)

Brukerstyrt personlig assistanse (rundskriv fra 2005)

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (I-9/2015)

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Du kan kontakte Tjenestekontoret i Vefsn kommune for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistent.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune ved tjenestekontoret

Postboks 560

8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2024-01-12 11:25