Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. feb. 2021 kl. 09:40

Informasjon, råd og tiltak - KORONA

Les mer

Brukermedvirkning i skolen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt rettighet for elever og foresatte. Se spesielt:
Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8.

Lover

Opplæringslova

___

Skjema

Skjema

Vedlegg

Rettigheter etter personopplysningsloven:

 

Personopplysningsloven regulerer bruken av personopplysninger når disse inngår i et personregister eller det foretas elektronisk behandling av slike opplysninger.

En personopplysning er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Opplysninger som gjelder helseforhold, seksuelle forhold, rase eller etnisk bakgrunn og politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, anses som sensitive personopplysninger og reglene for bruk av disse opplysningene er strengere.

 

For at kommunen skal ha adgang til å innhente, bruke eller oppbevare personopplysninger, kreves det enten hjemmel i lov eller at den opplysningen gjelder har samtykket.

For barn i barnehage, skole og SFO reguleres kommunens virksomhet og bruken av slike opplysninger bl.a. av barnehageloven og opplæringsloven. I tillegg vil du som bruker av SFO og barnehage være kunde hos kommunen.

Det er i utgangspunktet frivillig å gi fra seg personopplysninger. Visse opplysninger må man imidlertid anses for å være pliktig til å opplyse. Dette gjelder bl.a. hvem som er barnets foresatte.

Samtykke for bruk av personopplysninger som gjelder barn, gis normalt av barnets foresatte. Større barn (ca.12 år) kan selv gi samtykke for bruk av visse opplysninger. Før samtykke gis skal det alltid gis informasjon om hva opplysningene skal brukes til. Et samtykke kan alltid trekkes tilbake.

 

Den øverste ansvarlige for all behandling av personopplysninger som skjer etter personopplysnings-loven i Vefsn kommune, er ordføreren. Det daglige ansvaret ligger imidlertid hos rådmannen og leder for den enhet som bruker opplysningene – styrer i barnehagen og rektor på skolen.

 

Formålet med innsamling av personopplysninger om barn og foresatte i barnehage, skole og SFO, er å gi barnet et best mulig tilbud etter lover og forskrifter, samtidig som barnets rettigheter til beskyttelse av privatlivet ivaretas.

Barnehagen og skolen/SFO samarbeider bl.a. med helsesøster, leger, tannlegetjenesten og Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste. Det vil være nødvendig at disse instansene utveksler informasjon. Helsesøster, lege og tannlege har behov for visse helseopplysninger om barnet samt navn og adresse for foresatte. PPT og barnehagen/ skolen samarbeider om spesialpedagogiske tiltak for elever med slike behov.

Videre vil barnehagen og SFO sende opplysninger om hvem som skal ha faktura for tjenesten, til kommunens ansvarlig for utsending av faktura.

 

De opplysninger som barnehagen/skolen registrerer om barnet er delvis nevnt ovenfor. I tillegg registrerer skolene elevfravær i dagbøker og karakterer i karakterkort/-protokoller.

Barnehagen og skolen/SFO har plikt til å oppbevare alle personopplysninger slik at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Personopplysninger som lagres elektronisk er beskyttet gjennom passord.

 

Kommunen har plikt til å sørge for at alle personopplysninger som brukes er korrekte, tilstrekkelige og nødvendige. Oppdages det feil, mangler eller unødvendige opplysninger skal disse rettes, slettes eller sperres for bruk. Kommunen må imidlertid følge arkivreglene.

Opplysninger om barn som ikke lenger er en del av skole- og barnehagesystemet vil bli overført til kommunens fjernarkiv senest 10 år etter siste kontakt.

 

Så sant ikke taushetsplikten hindrer det, har du i henhold til personopplysningsloven krav på å få vite hvilke personopplysninger kommunen har lagret om deg og ditt barn. Da kan du ta kontakt med ledelsen på skolen/barnehagen eller kommunens personvernombud Monica Nøtland (tlf. 75 10 11 13).

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-02-11 15:06