Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betalingsavtale/Lemping av skattekrav

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter

Beskrivelse

Som hovedregel skal man betale den skatten som er fastsatt , enten det skjer frivillig eller ved tvangsinnfordring. Lemping er et unntak fra denne regel, og krever særskilt hjemmel.
Lemping av skattekravet kan være hel eller delvis ettergivelse, eller inngåelse av betalingsavtale.

Kriterier/vilkår

Det er tre vilkår som alle må være oppfylt for å få betalingsavtale / ettergitt restskatt
 
1. Det må foreligge en tilstrekkelig billighetsårsak.
For personlige skattekrav må denne være knyttet til ”dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom” etc. For arbeidsgiveravgift og trekkansvar må det foreligge ”spesielle omstendigheter”.
 
2. Det må foreligge en tilstrekkelig billighetsvirkning. 
Med dette menes at det for personlige krav må virke ”særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende” å fastholde skatten, for renter og omkostninger knyttet til slike krav må det være ”ubillig eller trykkende” å fastholde.  Inntekts og formuesforhold vil bli vektlagt ved vurderingen.  Når det gjelder arbeidsgiveravgift og trekkansvar må det virke ”ubillig” å fastholde kravet.
 
3. Det må videre foreligge en årsakssammenheng mellom billighetsårsaken og billighetsvirkningen, jfr. ”på grunn av”. Det vil si at det må være billighetsårsaken som har ført til manglende betalingsevne.
 
 
Selv om alle vilkår er oppfylt, kan det foreligge forhold som gjør at lempingsadgangen ikke bør benyttes, jf "kan". Spørsmålet om lemping må avgjøres etter en helhetsvurdering av det foreliggende billighetsgrunnlaget og eventuelle klanderverdige forhold på søkerens hånd. Lempingen må ikke virke støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.
Praksis for lemping er streng.  Dette fordi lemping representerer et unntak fra hovedregelen om at skatter, avgifter og trekkansvar skal betales. Særlig restriktiv er praksisen i tilknytning til ettergivelse eller nedsettelse av trekkansvar. Det vil nesten aldri være aktuelt å lempe et slikt ansvar. 

Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning eller høye levekostnader er i seg selv ikke tilstrekkelig lempingsgrunn.

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad skal være skriftlig.

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

  • navn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
  • antall forsørgede og deres alder
  • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
  • hvilke krav som søkes ettergitt
  • opplysning om eventuell sykdom
  • oppgave over faste utgifter
  • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

Vedlegg
Dokumentasjon av inntekter/utgifter de siste to måneder
Kopi av ligning for de siste to år.

Søknadsfrist

Søknad om betalingsavtale eller annen lemping av betaling av kravet vil ikke bli behandlet før likning er foretatt, og det må være ett eller flere konkrete forhold som gir grunn til å få ettergitt skattekravet. Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.
 
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-15 12:34