Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Åpningstider komunale barnehagene:
10 timer pr dag innenfor tidsrommet kl. 06.30 - 16.30.
Styrer i samråd med foreldreråd og samarbeidsutvalg fastsetter åpningstiden i den enkelte barnehage hver høst etter brukernes behov. I løpet av året er barnehagene stengt noen dager pga. planleggingsdager. Disse er knyttet til skoleruta

Åpningstider private barnehagene:
Stort sett samme åpningstid som de kommunale. For detaljer om åpningstid ta kontakt med den enkelte barnehage.

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Pris for tjenesten

Betalingssatser

Søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Partnere

Helsestasjonen
PPT
Barneverntjenesten
Fysioterapitjenesten
Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling
Vefsn spesialpedagogiske senter 
Høgskolen i Nesna
Opplæringskontoret Midt-Helgeland

aaa

Lover og forskrifter

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se spesielt
Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
Barnevernsloven § 3-1, § 3-4 og § 5-1.
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

Lover

Barnehageloven
Barnevernsloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Retningslinjer

Covid-19 – Smittevern i barnehager

Rammeplan for barnehagen

Rett til barnehageplass

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

Kommunen har lagt til rette for en samordnet opptaktsprosess. Dette skal sikre likebehandling av barn og av kommunale og private barnehager.

Hovedopptak til kommunens barnehager skjer på våren.

De kommunale barnehagene følger opptak etter vedtekter fastsatt av kommunestyret.

 

Ved opptak tas hensyn til barnegruppens sammensetning. Det tas ellers hensyn til barnets behov og sosiale forhold i heimen.

 

Skjema

Her kan du søke om barnehageplass og melde endringer

Søknad om barnehageplass skal skje ved bruk av barnehagesystemet. Søkere som ikke selv har tilgang til dette, kan ta kontakt med kommunens Servicetorg for hjelp til utfylling.

Der finner du informasjon om barnehagene i kommunen,
Du kan søke om plass og melde endringer osv til barnehagen.

For å logge inn på barnehagesystemet kan du bruke ID-porten / MinID.

 

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Erklæring om ansvar for barnet:

For at kommunen skal ha adgang til å innhente, bruke eller oppbevare personopplysninger, kreves det enten hjemmel i lov eller at den opplysningen gjelder har samtykket.
Formålet med innsamling av personopplysninger om barn og foresatte i barnehage, skole og SFO, er å gi barnet et best mulig tilbud etter lover og forskrifter, samtidig som barnets rettigheter til beskyttelse av privatlivet ivaretas.

Det er utarbeidet et eget skjema:

Søknadsfrist

20. februar

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknader om plass
Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

Søknader om redusert betaling og gratis kjernernetid
Kommunen henter inn nødvendig dokumentasjon på personene i husholdningen og om husholdningens inntekt. Deretter fattes et vedtak.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til enhetsleder Barnehager, Sissel Nilsskog Aufles på telefon 75 10 12 02.

Klagemulighet

Du kan klage hvis

  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:75 10 10 00 kl 10-14
Epost:servicetorg@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 MOSJØEN
Besøksadresse:Skjervgata 34 8657 MOSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-29 11:10