Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Avlastning skal bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og hindre utmatting hos omsorgsgiver(e).

Kriterier/vilkår

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  •     om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  •     om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  •     om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen


Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Den som har behov for avlastning skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har rett til helse og omsorgsjenester. Det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis, herunder avlastning. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • om fordelingen over tid; om omsorgsarbeidet skjer i perioder eller hele tiden
  • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___

Skjema

Skjema

Søknadsfrist

For avlastning i avlastningbolig tildeles det avlastning 2 x pr. år. Frist for søknad er i januar og juli/august hvert år. For annen avlastning er det ikke søknadsfrist.

Har du fått innvilget avlastning har dette vedtaket en vedtaksperiode. Det er en fordel å være ute i god tid med ny søknad hvis du ønsker videre avlastning etter endt vedtaksperiode.

Søknaden sendes til

Vefsn kommune
Tjenestekontoret
Postboks 560
8651 Mosjøen

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hvilken begrunnelse som er vektlagt for dette vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tjenestekontoret
Telefon:75 10 10 00
Epost:post@vefsn.kommune.no
Postadresse:Postboks 560 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Rådhuset 8657 Mosjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-03-15 14:24