Der det er mulig skal eiendommer tilknyttes offentlig avløpsnett. I områder der offentlig avløpsnett ikke er tilgjengelig kan man søke om å etablere private utslipp.

Etablering av nye utslipp av sanitært avløpsvann, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, er søknadspliktige etter forurensningsforskriften kapittel 12 for utslipp mindre enn 50 personekvivalenter (pe), og kapittel 13 for større utslipp (mindre tettbebyggelser >50 pe). Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Det er søkers ansvar å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Behandlingen av søknaden starter når søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger. Kommunen behandler søknaden innen seks uker.

Mangler opplysninger eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlingen.

Naboer, grunneiere og andre interessenter som kan bli berørt av utslippet må varsles. Du må få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift). Oversikt over hvem som er varslet og kvitteringer skal vedlegges søknaden.