Trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til trær eller det står trær i et friområde som du synes er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trærne. 

Det skal tungtveiende grunner til for å fjerne trær på kommunal eiendom. Vi må alltid forholde oss til reguleringsplaner og -bestemmelser, samt at det er vår jobb å se helheten i et område.

Før du søker:

  1. Må du varsle berørte naboer om tiltaket. Fyll inn navn og adresse på berørte naboer. Kryss av for om de er enige eller uenige i søknadsskjemaet
  2. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal må du legge ved en uttalelse fra velforeningen
  3. Legg gjerne ved kart/bilde som viser området/trær

Disse forholdene vurderes:

  • ulemper jf. sol og lys i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet
  • om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget
  • estetiske vurderinger i området som helhet
  • klimatiske forhold, spesielt evt. økt vindeksponering
  • treart, -alder og kondisjon
  • hensyn til biologisk mangfold på stedet

Elektronisk søknadsskjema

Trær på privat eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på privat eiendom:

På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær.

Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet kan man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.

Lynkurs i naboloven

Trær som er regulert til bevaring

I Vefsn kommune er det områder med vegetasjon og enkelttrær regulert til bevaring gjennom ulike bestemmelser (Reguleringsplan med bestemmelser, kulturminnebestemmelser etc.)

Dersom du bor i et område hvor trær/vegetasjonen er regulert til bevaring må du søke kommunen før det settes i gang tiltak på vegetasjonen, selv på egen eiendom. 
Dersom man er usikker på om vegetasjon/trær på egen eiendom er regulert til bevaring eller ikke, er det alltid lurt å spørre før man setter i gang tiltak.

Vefsn kommune må i de fleste av disse tilfellene komme på en befaring for å se på tilstanden og helheten i området til den aktuelle vegetasjonen/treet før vedtak fattes.