Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter kun de tilfellene der barnets funksjonsnedsettelse er av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er barnehagens plikt etter barnehagelovens § 2, tredje ledd (kravet om at barnehagen skal tilpasse tilbudet ut fra barnets alder og funksjonsnivå)

Nedsatt funksjonsevne defineres slik: Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2001:22pkt 2.2)

Målsettingen med vedtak fattet etter § 37 er å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan nyttiggjøre seg barnehagetilbudet på lik linje med andre barn, altså skal omgivelsene bli tilrettelagt slik at barnet kan bruke barnehageplassen sin. Kommunen som barnehagemyndighet fatter enkeltvedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Utdanningsdirektoratet:  Rett til tilrettelagt barnehagetilbud