I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-2, 12-3, 12-8, 12-9, og Forskrift om konsekvensutredninger kunngjøres oppstart av detaljregulering for Mosjøen hydrogenanlegg på Nesbruket i Vefsn kommune. Forslag til planprogram tilknyttet detaljreguleringen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det varsles samtidig om oppstart av endring av områderegulering for Nesbruket næringsområde.

Forslagsstiller for begge planene er Vefsn kommune. Utførende plankonsulent er Norconsult AS.

Formålet med planarbeid for detaljregulering er etablering av anlegg for produksjon og lagring av hydrogen.

Formålet med endring av områderegulering for Nesbruket næringsområde er å avsette oppdaterte arealformål og tilrettelegge for tildeling av tomter til industri- og næringsbygg, detaljregulering av adkomstveg og fortau internt på planområdet, samt oppgradering/utvidelse av eksisterende kai/havneområde.

Planforslag for hydrogenanlegg er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram. Forslag til planprogram som redegjør for planarbeidet, referat fra oppstartsmøte og kartvedlegg kan lastes ned fra lenker nedenfor.

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om planarbeidet kontaktes:
Norconsult AS v/arealplanlegger Ragnhild Wendelbo Melgård tlf. 94425924 /e-post: ragnhild.wendelbo.melgard@norconsult.com

Frist for innspill til planarbeidet og forslag til planprogram er 10.12.2021.

Dokumenter: